Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №………….2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да организира събитие – парад на автомобили, веднъж годишно, на територията на друга държава-членка, за което ще получава такса за участие от чуждестранни данъчно задъ ...