В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „Х” Лимитид е чуждестранно юридическо лице, което е установено и регистрирано за целите на ДДС в Кипър. Дружеството притежава в България клон на чуждестранен търговец (КЧТ), регистриран в Търговски регистър към Агенция по вписвания – „Х” КЧТ. Клонът на чуждестранния търговец, ще изв ...