В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-284 от 28.11.2018г., относно третиране на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лице – посредник в тристранна операция, което не е установено на територията на страната и не е регистрирано по ЗДДС. Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от В ...