В дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-513/26.07.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а само са цитирани текстове на различни законови разпоредби. Поставе ...