Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./26.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че имате актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3/1999 г. Практикуваната от Вас дейност пчеларство осъществявате ежегодно в интервала от м ...