В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Х” АД е акционерно дружество с вписан капитал 60 000,00 лв. (60 акции с номинал 1 000,00 лв.), като вида на акциите са на приносител. Съгласно решение от проведено общо събрание на акционерите, дружеството следва да изплати дивиденти на две чуждестранни физически лица, граждани на Републи ...