Според изложеното в запитването, „Х” ЕООД е регистрирано по ЗДДС и извършва лицензирана дейност „Пътна помощ“ (репатриране). Услугата се извършва на територията на страната, а получател по услугата е данъчно задължено лице от трета страна. Във връзка с горното са поставени следните въпроси: 1. Каква данъчна ставка се прилага за доставката – 20 на с ...