В Централно управление на НАП, с вх. №…. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „…..“ (Асоциацията) е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Съгласно своя устав, ос ...