В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-83/ 23.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Поради смърт на физическото лице /на 27.05.2018г./, притежаващо ЕТ „…….. “, същото е дерегистрирано по ЗДДС. След датата на смъртта ЕТ не е извършвал дейност. Наследникът и собстве ...