ТЕРИТОРИАЛНА  ДИРЕКЦИЯ НА НАП/АДРЕС ОБСЛУЖВАЩА БАНКА/офис на НАП/ РБ/ Код на Вид сметка за плащане КОД НА БАНКАТА  БАНКОВИ СМЕТКИ ПО IBAN КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ ФОНД BIC (не се попълва в ПН)   !!! Вноските за дивидент за държавата и вноските от 50 на ...