В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-294/16.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Г“ ЕООД отдава под наем собствен фирмен актив – заведение, намиращо се в България. Ежемесечно се оформя фактура за наема от роднина на собственика на дружеството. Едноличният собственик на капи ...