Брой 3
от 17 януари 2022 год.
Писма и указания
 
Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №…………..10.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: С изменението на чл. 14, ал. 6 ЗМДТ (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г) бе въведена възможността органите по приходите служебно да откриват данъчни партиди на наследниците на починали лица. При обжалване на издадени актове за установяване на задължения (АУЗД) на основание чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителния про ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-94-В-819/23.06.2021 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), касаещи специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, по Глава осемнадесета от ЗДДС, е изл ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез дирекция „Данъчно-осигурителна практика“ гр. …., е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №24-39-88/11.06.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В началото на 2019 г. ………………………., която е ученичка в 11-ти клас на …. АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ - …., се явява на конкурс, организиран от селекционния комитет на КОЛЕЖИ НА ОБЕДИНЕНИЯ СВЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ, който печели. Във връзка с това, в края на учебната 2018/2019 г., е подаде ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ……………. г. е заведено Ваше писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредбите на ЗДДС. В запитването е поставен въпрос във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. (ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.), касаещи прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставките на ресторантьорски услуги, предвид създалата се извънредна Ковид обстановка и по-конкретно касае обек ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, получено по електронната поща и заведено с вх. №ЕП-04-19-917 от 16.08.2021 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), желаете да бъде изразено становище дали се счита за държава „в чужбина“ по смисъла на чл. 40а от ЗЗО всяка една от държавите Франция, Конфедерация Швейцария и Великобритания. С оглед относимите разпоредби в ЗЗО и функционалната компетентност на НАП, изразявам следното становище: Кръгът на лицата, подлежащи на задължит ...
 
 
В Дирекция ОДОП…….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-190 от 22.07.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва транспортна дейност с товарни автомобили и има наложена компенсаторна такса от Агенция „Пътна инфраструктура“ за неработещо бордово устройство за отчитане на пътни такси в България. Това устройство, което е спряло да работи е обслужвано от фирма А. Последната не е уведомила дружеството в момента на техническия про ...
 
 
В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-205#2 от 27.08.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, ППЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „Ф“ ЕООД е новоучредено, считано от 24.06.2021 г. Същото е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100 от 02.07.2021 г. Основната дейност, която дружеството ще осъществява е производство и продажба на изделия от пластмаса. Произведените детайли ще се продават изцяло по интерн ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-221#3/14.09.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте български гражданин, собственик на еднолично търговско дружество в България. От 1995 г. пребивавате във Великобритания повече от 183 дни в годината, поради което сте изключен от здравно осигуряване, считано от 01.01.2000 г. През този период Вие се осигурявате във Великобритания и сте освободен от задължението да се осигуряв ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция ОДОП – …. и заведено с вх. № 24-39-48 от 26.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте едновременно гражданин на България и Германия и имате издаден от немските власти документ, удостоверяващ 50 на сто инвалидност за срок от 5 години. Допълнително е уточнено, че сте местно лице за България за данъчни цели. Във връзка с изложената фактическа обстановка е по ...
 
 
В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-179 от 08.07.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва интернет търговия, чрез eBay, като стоката се изпраща от България. Същото е регистрирано по ЗДДС. Във връзка с промените, които влизат в сила от 01.07.2021 г., дружеството е получило акт за регистрация за прилагане на режим в Съюза. Фирмата желае да съхранява стоката в нает склад в Германия, от където ще започне из ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ ЕП-04-19-917 от 01.09.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)
№ М-24-36-4 от 04.10.2021 г. Относно: Приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на храна и напитки от обект (тип кафе-сладкарница) със седящи места и маси и щанд за обслужване на клиенти
№ М-94-В-819 от 12.07.2021 г. Относно: Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 24-39-88 от 25.10.2021 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на лице, навършило 18-годишна възраст, което учи за придобиване на средно образование в колеж в Италия
№ М-24-36-70 от 01.12.2020 г. Относно: Указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
№ ЕП-04-03-23 от 15.07.2021 г. Относно: Предложение за промяна в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с намаляване на периода за възстановяването на здравноосигурителни права в условията на епидемична обстановка
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.