Брой 41
от 14 октомври 2019 год.
Писма и указания
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-100/ 07.05.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е с прекратена регистрация по ЗДДС на основание чл.176 от ЗДДС за невнасяне на данъчни задължения поради недостиг на средства и изпадане във временна неплатежоспособност, дължаща се на неизгодни търговски сделки. Преди дерегистрацията по ЗДДС дружеството е сключило сделка с българска фирма за доставка на стоки и техника, като за целта ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….. 27.05.2019 г. Предметът на дейност на дружеството е покупко-продажба на авточасти. Основно продажбите се извършват със съдействието на куриерски фирми, по които се изпращат частите до крайните клиенти. След преглед на стоката от страна на клиента и неговото одобрение, се получават парите чрез наложен платеж. Дружеството не разполага със собствен онлайн магазин или собствена онлайн платформа за продажби. За рек ...
 
 
Според изложеното в запитването, дружеството извършва електронна търговия през наета онлайн платформа и собствен домейн https://www......bg. През 2018 г. са закупени и добавени още два домейна: https://www......ro и https://........еu, които предcтавляват отделни потребителски области, съответно за клиенти от Румъния (на румънски език) и за клиенти от останалите държави от ЕС на английски език. И трите потребителски области са с една административна област за управление, което означава, че всичк ...
 
 
Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх.№24-39-130/03.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на проверка е установено, че „ТР………..” ЕООД е лицензирано дружество за предоставяне на персонал. Дружеството предоставя персонал на компании от различни браншове – от големи търговски вериги до производствени предприятия. В сключените трудови договори е посочена длъжността, която ще заема лицето в предприятието ползвател и мястото на което ще пол ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-122/ 23.05.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество не е регистрирано по ЗДДС. Има намерение да се занимава с дизайн в интернет и фейсбук. Тази услуга ще се извършва за маркетингова агенция от трета страна чрез посредничеството на фирма от Европейския съюз и посредством нейна собствена платформа. Относно плащанията за извършените от българската фирма услуги – маркетинговата агенция ще п ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № ……..01.07.2019 г., с което поставяте запитване относно прилагане на норми на ЗКПО и ЗДДС. Описвате следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано по ЗДДС по общия ред и възнамерява да извършва следната дейност: - разработване и внедряване на системи за управление; - вътрешни одити на системи за управление; - годишна поддръжка и развитие на системи за управление. Клиентите на предприятието ще са физически ...
 
 
В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-40 от 07.03.2019г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на услуга по организиране на развлекателно мероприятие, предлагано на туроператори – данъчно задължени лица, установени на територията на страната, в Европейския съюз и извън него. Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество поема организацията на мероприятия с развлекателен характер, като осигурява място ...
 
 
Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №М-24-36-48/31.10.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистриран земеделски производител и отглежда лавандула. От добития лавандулов цвят се произвежда етерично масло, което се реализира като краен продукт на пазара. Във връзка с изложената фактическа обстановка са зададени следните въпроси: 1. Дружеството има ли право на данъчно облекчение по реда на чл. 189б от ЗКПО за произведения лаван ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-138/28.06.2019 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ОДОП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството има договор за наем на сграда със С…….. в България и като условие за продължаване на наемния договор, съюзът предлага да се извършат ремонтни дейности на стойност 15 403,12 лв. без ДДС за сметка на дружеството, които да останат в полза на съюза като „приращение“ на наетия имот, а ...
 
 
В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-128 от 21.05.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на оборота от медицинска дейност за целите на регистрация по материалния закон. Съгласно изложената фактическа обстановка, Вие като физическо лице имате частен лекарски кабинет и сте дерматолог. Посочили сте, че осъществявате дейност като свободна професия. В тази връзка сте поставили следния въпрос: Доходът от медицинската Ви дейност счита л ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-157 от 11.07.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-138 от 10.07.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 20-19-29 от 28.06.2019 г. Относно: Съхраняване на счетоводна и търговска документация
№ 24-39-130 от 14.05.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 204 във връзка с чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
№ 96-00-133 от 20.06.2019 г. Относно: Поставени въпроси във връзка с членство в осигурителна каса на самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия.
№ 96-00-117 от 06.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на лекарствени продукти, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК)
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.