Брой 7
от 18 февруари 2019 год.
Писма и указания
 
В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 20.06.2018 г., относно регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП – …., офис ….. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва стоматологични услуги и не е регистрирано по ЗДДС, тъй като извършва освободени доставки по реда на чл. 39, ал. 1 от закона. Дружеството закупува от фирма „А“ безцветни алайнери, които не са зъбни протези, а з ...
 
 
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………/21.06.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложената фактическа обстановка, Вие имате българско и френско гражданство. Живеете в Белгия и работите за белгийска фирма, като сте осигурена здравно и социално по белгийското законодателство. Допълнително е уточнено, че не упражнявате трудова дейност в България. Центърът на жизнените Ви интереси не е в Белгия и съгласно ЗДДФЛ и СИДДО с Белгия и Фр ...
 
 
Според изложеното в запитването Община ... ще изплаща обезщетения, компенсиращи правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /сервитутна зона/ през чужди имоти, които са УПИ – частна собственост, определени по реда на чл. 210 от ЗУТ. Допълнително е уточнено, че обезщетенията са свързани с проект на общината за изграждане на канализация по ул. …., съгласно одобрена със Заповед №... на Кмета на Община … план - схема за изграждане на елемент на техни ...
 
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-104/05.04.2018 г., относно прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Спогодбата между Република България и Република Корея за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и и ...
 
 
Според изложено в запитването немска фирма, която е данъчно задължено лице със седалище и място на установяване на независимата си икономическа дейност в Германия, продава на българска фирма рекламни съоръжения - пилони, фасадни лога и подобни, които са произведени, доставени и монтирани на сградите на клиента в България. „ Х“ ООД е наета от немската фирма да извършва монтажа на тези изделия върху готови фундаменти на обектите на клиентите ѝ в България. Взаимоотношенията на „ Х“ ООД са сам ...
 
 
От изложеното в запитването става ясно, че няколко българи с постоянни адреси в България - местни физически лица, са основали дружество с ограничена отговорност в специален административен район Хонг Конг на Китайска народна република. Предмет на дейност на дружеството е консултиране. Част от печалбата ще се разпределя между съдружниците според дяловото им участие като дивидент, т.е. местните физически лица ще получават дивидент от източник в чужбина. Във връзка с горното са поставени следните в ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №24-39-53 от 25.05.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…“ АД е лицензиран организатор на хазартни игри по Закона за хазарта (ЗХ). В качеството си на платец на доходи по чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ дружеството има задължение да предоставя информация по реда на чл. 73, ал. 1 от същия закон за изплатените доходи на физически лица. До момента справките се изготвят на база печалб ...
 
 
Във връзка с Ваше писмо с вх. №…………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), Ви уведомявам за следното: Съгласно описаната от Вас фактическа обстановка, във връзка с дейността на Агенция ………. с Вас се е свързал потенциален инвеститор от Ирландия, който желае да назначи работници (български граждани) на трудов договор с място на работа на територията на България. Инвеститорът е юридическо лице, регистрирано съгласно законодателството на държава-членка на Ев ...
 
 
В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-192 от 07.08.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С“ ЕООД, след регистрация по ЗДДС, възнамерява да придобива дигитална валута bitcoin чрез добиване /копаене/ и последваща обмяна. Обмяната на добитите валути в традиционни валути ще е в борси за обмяна на криптовалути като Кракен, Битпанда, Койнбейс и пр. Към момента това ще е о ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-145/ 18.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата извършва дистанционна търговия на дребно. Доставките се извършват от България, стоката се намира в България и клиентите са физически лица, в повечето случаи граждани на Европейския съюз. Пратките се изпращат с Български пощи. Цените на Български пощи са освободени от ДДС на основание чл.49 от ЗДДС. Продажната цена на заявената покупка вкл ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 20-00-122 от 16.05.2018 г. Относно: прилагането на ЗДДС и ЗДДФЛ
№ 20-21-72 от 05.07.2018 г. Относно: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-00-104 от 21.05.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и СИДДО с Република Корея
№ 94-00-69 от 21.06.2018 г. Относно: Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и деклариране на доходи от трудово правоотношение и наем
№ 3-1439 от 26.07.2018 г. Относно: начисляване на данък върху добавената стойност при изплащане на обезщетение по чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
№ 3-1392 от 18.07.2018 г. Относно: определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2019 г.
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2019 г.
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.