Брой 13
от 30 март 2020 год.
Писма и указания
 
В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на САЩ, желае да сключи договор за поръчка с българска фирма. На същата ще бъде възложено осъществяването на дейността по приемане на заявки и обработката им по електронен път в американски web-сайтове, web-портали и web-платформи за управление на товари, к ...
 
 
В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……… с вх. № ……/21.11.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че предвид дейността на „Д“ ЕООД, която е маркетинг и ИТ услуги, предстои да бъде организиран работен семинар в гр. Прага, с цел представяне, дискусия и обобщение на резултатите за 2019 г., и представяне на целите и програмата на фирмата за 2020 г. Провеждането се планира за 24.11 - 26.11.2019 г., ...
 
 
В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-28-74 от 23.10.2019 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Формулиран е следният въпрос: На база фактическите обстоятелства, изложени в представените документи, да бъде указано на каква стойност следва да бъде извършено фактуриране от концедента /община П/ към „Е“ ЕООД в качеството на концесионер и от „Е“ ЕООД към община П. Поради непредставяне на част от ...
 
 
Според изложеното в запитването, Фондация „А“ е лицензиран от Агенция за социално подпомагане доставчик на социална услуга „Домашен социален патронаж“ с номер на удостоверение …… от …...2017 г. Съгласно нормативната уредба и в частност Правилника за социално обслужване на лица и семейства, както и в методиките на услугата, основен елемент е доставка на приготвена храна. Фондацията, като частен доставчик, формира и събира такса за предоставената услуга. Допълнително бе уточнено, че приготвената х ...
 
 
От представената във Вашето запитване фактическа обстановка е видно, че „*****“ ООД, чиято основна дейност е предоставяне на счетоводни услуги, има намерения да осъществява и втора дейност, която ще се изразява в продажбата на мобилни приложения за телефони чрез собствена платформа. Мобилните приложения представляват географски карти на различни Европейски държави и съдържа основни данни като географски данни, местоположения, координати, време. Географските карти и данните съдържащи се в тях ще ...
 
 
В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-203 от 31.10.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция ДОМ при ЦУ на НАП, относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на консултантски услуги с получател - лице, установено извън територията на Европейския съюз. Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество извършва консултантска дейност в областта на информационните технологии, научна и развойна дейност, те ...
 
 
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……, с вх. № ………/11.10.2019 г., Ви уведомявам за следното: Описвате следната фактическа обстановка: Белгийски гражданин е акционер и член на съвета на директорите на еднолично акционерно дружество, което е регистрирано и осъществява дейност на територията на Република България. Същевременно лицето упражнява трудова дейност и на територията на Белгия. Издаден е формуляр А1 с определено за приложимо бе ...
 
 
В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-11 от 23.10.2019 г., относно прилагане на Закона за местни данъци и такси. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, собственик на ЕТ декларира в община В.. с декларация по чл. 61н от ЗМДТ от 21.01.2019 г., че през цялата 2019 г. ще извършва с личен труд две патентни дейности: средство за подслон - една стая с данък 100 лв. и бръснаро - фризьорски услуги с едно работно място с данък 390 лв. При обработка н ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-236/14.11.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Като законен представител на малолетната Ви дъщеря сте сключил граждански договор с Общинска фондация „…….“. Предметът на договора е участие на детето Ви в артистични представления като следва да подпомага артистите в техните изпълнения и да извършва действия по подаване на текст. Сценичната продукция е основен акцент в официалната програма на Пло ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи Ваше писмо с вх. № …………../16.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че живеете и работите в Австрия и съгласно ЗДДФЛ сте чуждестранно физическо лице. Възнамерявате да сключите трудов договор с фирма, регистрирана в България и извършваща дейност – интернет услуги. Работата за българския работодател ще извършвате изцяло по интернет от Австрия. Задавате следните въпроси: 1. Работода ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 94-00-217 от 29.10.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на лице, което ще полага труд само в държавата-членка по пребиваване
№ М-26-К-684 от 10.10.2019 г. Относно: Запитване относно облагането на доход с данък при източника и прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Франция
№ 20-28-74 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/
№ 20-21-75 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държава–членка.
№ 3-1793 от 22.11.2019 г. Относно: Освободени доставки съгласно разпоредбата на чл. 40, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-203 от 15.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на консултантски услуги с получател - лице, установено извън територията на Европейския съюз
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.