Брой 38
от 21 септември 2020 год.
Писма и указания
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-142/13.02.2020 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управление ...
 
 
Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите Ваше запитване, заведено с …………………….., с което е поставен въпрос относно тълкуване на редакцията на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) при изплащане на дивидент, в контекста на нейното изменение, обнародвано с ДВ, бр. 94 от 2019 г., становището е следното: С § 55 на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП), считано от 02.12.2019 ...
 
 
Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-94-Д-416 от 16.04.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Съпругата Ви има личен договор с пенсионно осигурително дружество в България и удостоверение, издадено от това дружество, за направените вноски по договора за изминалата 2019 г. Вноските са направени по електронен път от банкова сметка, която официално се води на Ваше име, но съпругата Ви притежава допълнителна карта/пласт ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност предоставяне на телекомуникационни услуги на интернет доставчици и големи телеком оператори. Сключен е трудов договор с лице- холандски гражданин. Наетото лице е с изнесено работно място в Холандия и е осигурено по Холандското законодателство. Лицето няма да работи в България, единствено ще посещава България през няколко месеца за обучения или отчитане на извършената работа пред ръководството на българско ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е счетоводна и одиторска дейност, данъчни консултации. Дружеството дарява собствен недвижим имот и сграда със счетоводна балансова стойност 150 000,00 лв. на друго юридическо лице, с което не са свързани лица. Пазарната цена на дарения недвижим имот и сграда е 400 000,00 лв. В счетоводството е отчетен разход по повод на дарението за 150 000,00 лв., вследствие на отписване на дарените активи от счетоводния и ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило, изпратено по електронен път Ваше писмо, заведено с вх. №ЕП-02-01-4/12.03.2020 г., с което е поискано разяснение относно здравноосигурителните права на лице, което е с двойно гражданство, едното от които е българско. С оглед относимата нормативна уредба, изразявам следното становище: Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от Зак ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Д“ ЕООД, регистрирано по реда на ЗДДС, има намерение да закупи недвижим имот. Недвижимият имот представлява сграда с апартаменти, ателиета и мазета с адрес гр. С, ул. Т. Имотът ще бъде закупен в цялост, т.е. всички апартаменти, ателиета мазета и прилежащите им идеални части. По твърдение на продавачите, сградата е била построена преди 2008 г. и недвижимите имоти са декларирани в отдел „Местни данъци и такси“ към общината по местонахождени ...
 
 
С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. ЕП-04-10-11 от 15.05.2020 г., посочвате условията относно прилагане на Програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“. Допустими кандидати по тази програма могат да бъдат културни дейци – самоосигуряващи се лица, включително самонаети, физически лица, работили през 2019 г. на граждански договори, упражняващи с ...
 
 
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-170/23.10.2019 г. В запитването и в допълнително направените писмени обяснения е изложена следната фактическа обстановка: ФОНДАЦИЯ ЗА……. (Фондацията) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието за осъществяване на обществено полезна дейност. Фондацията извършва продажба на апартамент, който е нейна ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество регистрирано в Румъния, регистрирано с място на стопанска дейност в България ще извършва дейности по строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи. За дейността си в България е регистрирано по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ с ЕИК ... Дружеството от Румъния ще подаде отчет по държави в Румъния. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Отговаря ли регист ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 24-39-54 от 29.05.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ М-26-Л-32 от 07.05.2020 г. Относно: Получено писмо във връзка с констатирани проблеми при дерегистрацията на фискални устройства (ФУ) и подаването на уведомления за предстоящ/извършен ремонт по реда на чл. 49б от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)
№ 24-35-15 от 21.05.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 117, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ 53-04-142 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.
№ М-39-00-2 от 04.05.2020 г. Относно: Тълкуване на редакцията на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) при изплащане на дивидент
№ М-94-Д-416 от 07.05.2020 г. Относно: Прилагането на чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.