Брой 27
от 06 юли 2020 год.
Писма и указания
 
В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на САЩ, желае да сключи договор за поръчка с българска фирма. На същата ще бъде възложено осъществяването на дейността по приемане на заявки и обработката им по електронен път в американски web-сайтове, web-портали и web-платформи за управление на товари, к ...
 
 
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-28-1801/28.10.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…………“ АД („Дружеството“) предоставя услуги по опериране на пунктове за продажба, като събира от името и за сметка на АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ) пътни такси по чл. 10, ал. 1 и ал. 2, чл. 10а, ал. 2, чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата (ЗП) от ползвателите на платената пътна мрежа на територията на България. Предстои превъзлагане на част от дейностите по събиране на пътни та ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е препратено по компетентност Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №24-38-25/20.01.2020 г. В писмото е изложена следната фактическа обстановка: „…….“ ЕООД (Дружеството) стопанисва боулинг съоръжение и свързан с него софтуер, инсталиран от фирма, регистрирана в Гърция. Играта се стартира от софтуера, който има възможност за въвеждане на цени. Дружеството не използва тази опция, защото същият не мож ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-15-00-4 от 18.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с последствията от Африканската чума по свинете, на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съгласно Протокол № 151 от 21.11.2019 г. е взето решение, че „ДФЗ отпуска 90 000 лева по de minimis на земеделските стопани, отглеждащи единствената за ...
 
 
В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № …. от 07.05.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с техен изх. № …. от 04.05.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка. Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице е посредник в тристранна операция, което е придобило ...
 
 
Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпило по електронната поща и заведено с вх. № М-94-Д-80 от 22.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: През 2019 г. „….“ АД в ликвидация с ЕИК: …. начислява и изплаща ликвидационни дялове на физическо лице. Дружеството не удържа окончателен данък за доходите от ликвидационни дялове, тъй като има отрицателна разлика между стойността на ликвидационния дял (23.04 лв.) и документално доказаната ...
 
 
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-Е-171/05.09.2019 г., не е изложена фактическа обстановка, а само е поставен въпрос относно това, дали лице, извършващо продажби чрез електронен магазин, при който плащанията по продажбите са само чрез пощенски паричен превод, кредитен превод, директен дебит, или наличен паричен превод, банкови парични преводи, извършени чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), се с ...
 
 
За да възникне задължение за социално осигуряване е достатъчно лицето да извършва трудова дейност по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основание за това е разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от КСО, съгласно която осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 и за която са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. Легална дефиниция на „осигурено лице” за целите на държавното обществено осиг ...
 
 
Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. М-24-36-20 от 09.03.2020 г., е посочена следната фактическа обстановка: Български гражданин живее във Великобритания и е регистриран като самостоятелно заето лице (упражняващо свободна професия) в същата държава. Дейността му е свързана с предоставяне на консултантски услуги. Във връзка с упражняваната свободна професия лицето ще извършва тази дейност и на територията на България с п ...
 
 
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-37-62/22.11.2019 г., по повод постъпила в Дирекция ОДОП …. жалба, подадена от „Р……“ АД, против издадения му ревизионен акт №Р-……...2019 г. С обжалвания ревизионен акт не е признато право на преотстъпване на корпоративен данък за 2016 г. и 2017 г. по реда на чл. 184, във връзка с чл. 189 от ЗКПО – данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие. Мотивите на органите по приходите са, че не е допустимо преотстъп ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 3-752 от 19.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране на изплатено парично обезщетение за нанесени вреди/пропуснати ползи съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-28-107 от 11.05.2020 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-115 от 18.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка
№ М-24-37-62 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-26-Б-222 от 31.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на получени услуги по извършване на одит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-94-И-322 от 19.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 109, ал. 1, б. „в“ и „г“ от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.