ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП/АДРЕС ОБСЛУЖВАЩА БАНКА РБ/ФОНД Код на Вид сметка за плащане КОД НА БАНКАТА BIC БАНКОВИ СМЕТКИ ПО IBAN КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ (не се попълва в ПН) !!! Вноските за дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите в полза на държавата, се внасят са ...