ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТДВ. бр. 15 от 16 Февруари 2018г.Обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г.
Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ     Предмет  

Чл. 1. Този закон урежда:

1. целта, обхвата и пр ...