Брой 3
от 15 януари 2018 год.
Писма и указания
 
Според изложеното в запитването физическо лице е патентен специалист на свободна практика и извършва услуги, свързани с консултации и дейности по всички въпроси в областта на индустриалната собственост, регистрация и подновяване на регистрация на патенти на клиенти и други, за което получава възнаграждение. Освен това притежава карта /кредитна, дебитна/, от която, ако плати таксата за регистрация на съответния патент нейният размер е 120 евро плюс допълнителни банкови такси на стойност 15-20 евр ...
 
 
Според изложеното в запитването, родителите на физическо лице са съсобственици на имот в гр. С., който отдават под наем. Физическото лице има издадено пълномощно от тях, като подписва сключените договори за отдаване под наем на имота и получава дохода от наем. Пояснява се, че същото извършва съответните ремонти и подобрения и се грижи за поддръжката на жилището. Декларациите по чл. 55 от ЗДДФЛ, както и годишната данъчна декларация /ГДД/ по чл. 50 от същия закон се изготвят от физическото лице, н ...
 
 
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив с вх. № ……… от 10.08.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен собственик на капитала на „ВК“ ЕООД и „ВТ“ ЕООД и сте вписана като техен управител в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. В дружествата няма нает персонал. От създаването на новото дружество „ВТ“ ЕООД сте декларирала, че ще се осигурявате в него като самоосигуряващо се лиц ...
 
 
Според изложеното в запитването, „Г“ ЕООД е дъщерна фирма на едноличния собственик на капитала L Group GmbH (Германия). Заедно с производители тя е част от L HOLDING със седалище в Германия. Като част от групата, „Г“ ЕООД извършва сделки със свързани лица, като продажбите на дружеството са основно към свързани лица на базата на сключени договори. „Г“ ЕООД, заедно с останалите дъщерни дружества е получател на споделени и консултантски услуги в холдинга. За тези услуги през януари 2017 г. са полу ...
 
 
В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-39-120/28.08.2017 г. Ваше писмено запитване, препратено от дирекция ОДОП ……, за изразяване на становище по компетентност. Според описаната в запитването Ви фактическа обстановка сте местно физическо лице и мажоритарен собственик, притежаващ от 90 % до 100 % от дяловете в две български, две австрийски и няколко румънски дружества. Посочено е, че имате намерение да учредите ново дружество с ограничена отговорност в ...
 
 
Според изложеното запитването, дружество, което не е регистрирано по реда на ЗДДС извършва доставки на услуги - разработка на софтуерна система, поддръжка на облачна инфраструктура в AWS и др., получател на които е швейцарска фирма. Във връзка с горното е поставен въпроса доставката на този вид услуги към физически и юридически лица от трети страни – Швейцария, участва ли при формирането на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС? При така изложената непълна фактическа обстановка и с оглед ра ...
 
 
В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило и заведено с вх. № 92-00-1839/13.10.2017 г. Ваше запитване, с което се иска промяна на практиката на НАП, в посока предоставяне на данъчна и осигурителна информация както на съдебните изпълнители, така и на техните помощници. В тази връзка са изложени следните аргументи: На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители /ЗЧСИ/, частният съдебен изпълнител може да проучва имущественото състояние на дл ...
 
 
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-162/31.07.2017 г., както и повторно запитване по същите въпроси с вх. №53-00-162/03.07.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Фактическа обстановка, изложената в запитването е следната: Като управител на дружество за счетоводно обслужване „С“ ЕООД сте упълномощен с нотариално заверено пълномощно да представлявате клиентите с ...
 
 
Във връзка с Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. №24-38-36 от 04.07.2017 г., по повод писмено запитване от териториална дирекция на НАП ……, свързано с прилагането на разпоредбите на ЗКПО и чл. 103 от ДОПК, е изложено следното: В териториална дирекция на НАП е подадено искане от търговско дружество да бъде разрешено извършването на корекция на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Като причина за направеното искане е посочено, че е ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „У“ АД е български авиационен оператор, притежаващ свидетелство за такъв, издадено от главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ при министерство на транспорта. Дружеството възнамерява да подпише договор със свой контрагент от Ирландия, по силата на който ще предостави услуги, свързани с разглобяването и унищожаването на самолет. Услугата ще включва предоставяне на площадка пред хангар, на която ще бъде позициониран самол ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г.
№ 53-04-505 от 25.08.2017 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 53-00-162 от 21.09.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
№ 3-2224 от 23.10.2017 г. Относно: деклариране на доход от наем съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
№ 3-2207 от 20.10.2017 г. Относно: данъчно облагане на доходите от дейността представител по индустриална собственост, осъществявана от физическо лице, регистрирано като упражняващо свободна професия по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 24-38-36 от 25.08.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
№ 94-00-126 от 21.08.2017 г. Относно: Осигуряване на едноличен собственик на капитала на две търговски дружества (ЕООД), вписан като управител на дружествата, упражняващ единствено трудова дейност с личен труд в тях
Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО
Приложение № 6 - Заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
Приложение № 5 - Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
Приложение № 3 - Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от ЗОВСРБ
Приложение № 1 - Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
Осигурителен календар 2017 г.
Данъчен календар за 2017 г.
Трудов календар за 2017 г.
Осигурителен календар за февруари 2017 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2017 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски от 01.11.2016
 
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за абонати!