Брой 25
от 18 юни 2018 год.
Писма и указания
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-193/ 14.11.2017 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ДОП при ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: В рамките на проект по Програма Хоризонт 2020, дружеството планира да закупи специализиран автомобил за мобилно триизмерно лазерно скениране. Предоставянето на услуги в областта на мобилното триизмерно лазерно скениране е в предмета на дейност на дружеството. Поставе ...
 
 
По повод Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №М-24-36-75 от 16.11.2016 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………….., отговарям следното: В запитването посочвате, че в процедура С22 Версия 3 „Отписване на задълженията“ на дирекция „Събиране“ се разглеждат случаите на отписване на задължения само на тези, които са погасени по давност (чл. 168, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), но не и в хипотезата на чл ...
 
 
В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване от 06.11.2017 г. относно прилагане на ЗКПО и ЗДДС. Към последното е приложена схема, която обхваща покупка на стоки от територията на страната с получател „К - Н“ ЕООД, трансфера на същите, извършен от дружеството до територията на друга държава членка и продажбата на стоките от територията на държавата членка, в която са изпратени до крайни клиенти от ЕС и трети страни. В схемата по отношение на трансфера на стоки е посочено, че дружеството притежава ка ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Е” ООД, регистрирано по ЗДДС е с предмет на дейност – търговия на едро и дребно с дрехи, обувки, текстилни, козметични и други продукти. Дружеството възнамерява да разшири дейността си като предостави на своите клиенти възможност да закупуват подаръчни карти за стоките със срок на използване шест месеца. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Как следва да се третира продажбата на подаръчните карти ...
 
 
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №21-04-9/17.11.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на КСО и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: В качеството Ви на регистриран ...
 
 
В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка: Поставен е следният въпрос: Следва ли да се начисли ДДС в случай на издадена фактура от доставчик от ЕС (EXW доставка) за стока, която е изгубена от превозвача до България? Предвид въпросът и относимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище: Вътреобщностно придобиване, по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. ...
 
 
Фактическа обстановка: Предприятие извършва строителни работи по договор с възложител на обект, намиращ се в друго населено място, различно от мястото на управление на предприятието. В трудовите договори на наетите работници е посочено като работно място адреса на управление на предприятието. За целите на изпълнение на договорените условия с възложителя се налага работниците да бъдат изпратени на работа в друго населено място. Работниците се изпращат със заповеди за командировки, но не до друго ...
 
 
Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на възникнали въпроси по приложението на разпоредбите на ДОПК и с цел уеднаквяване на практиката на органите по приходите относно момента, към който се считат погасени насрещните вземания на данъчно задължените лица (лицата) и Националната агенция за приходите, в качеството й на публичноправен субект, на който със закон е възложено да събира публични вземания. 1. Нормат ...
 
 
Във връзка с Ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-122 от 05.09.2017 г., Ви уведомявам следното: От така представената фактическа обстановка става ясно, че „………….“ АД (Банката) осъществява дейности по инвестиционно посредничество за покупки и продажби на финансови инструменти (в т.ч. капиталови, дългови и деривативни инструменти). Посочили сте, че предстои Банката да предложи нов продукт и да сключва договори за инвестиционно посредничество със свои клиенти – физически лица ...
 
 
В запитванията е изложена следната фактическа обстановка: „C“ ООД, регистрирано по ЗДДС, ще изпрати свой собствено произведен продукт - стока от страната до Франция, където същият ще бъде рекламиран и демонстриран с цел продажба на територията на Франция от съдружник в дружеството. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос: Как следва да се третира съобразно ЗДДС доставката на стоката от територията на страната до Франция и последващата й продажба на територията на ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 16-12-156 от 9.05.2017 г. Относно: изпращане на работници на обект в друго населено място
№ 12-00-537 от 30.11.2017 г. Относно: документална обоснованост на служебните командировки в чужбина.
№ 16-12-25 17.02.2017 г. Относно: документална обоснованост на разходи за самолетни билети от авиокомпания Ryanair
№ 24-39-109 от 03.10.2017 г. Относно: ползване на 5% отстъпка върху данъка и таксата за текущата година при прехвърляне на недвижим имот
№ 24-39-104 от 19.10.2017 г. Относно: действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ 24-28-1710 от 03.10.2017 г. Относно: ред за погасяване на задължения по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при постъпило плащане от задълженото лице - чл. 169, ал. 3 ДОПК
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски
 
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис