Брой 11
от 12 март 2018 год.
Писма и указания
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-29-57/…..2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството е регистрирано на територията на България и осъществява дейност свързана с разработване, производство и продажба на индивидуални и иновативни сензори и контролери, които намират приложения в автомобилни компоненти, въз ...
 
 
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №92-00-1384/26.07.2017 г., е отправено запитване относно възможността за издаване на акт за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище ……. за 2016 г. и 2017 г. Въпросът е породен от обстоятелството, че решенията на летищния оператор за определяне на летищните такси за посочените години са били обжалвани, поради което решението за определяне на размера на летищните такси за 2016 г. е влязло в сила през 2017 г. ...
 
 
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило препратеното ни от ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-306 от 21.07.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). В запитването няма описана фактическа обстановка. От приложената към него преписка обаче е видно, че за притежаваните от данъчно задълженото лице (ДЗЛ) влекачи липсват данни за максимално допустимата им мас ...
 
 
Според изложеното в запитването и предоставената допълнителна информация лицето ………………… с ЕГН ………. е български гражданин, което обаче по смисъла на ЗДДФЛ е чуждестранно физическо лице - живее повече от 183 дни в чужбина и центърът на жизнените му интереси е във Великобритания. Същото отдава под наем на местни физически лица свой недвижим имот в България. Във връзка с горното се поставят следните въпроси: 1. Възможно ли е доходът от наем да се декларира само и единствено във Великобритания, тъй к ...
 
 
В дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, препратено ни от дирекция ДОМ при ЦУ на НАП, прието с вх. № 20-00-242/07.06.2017 г., във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Фактическа обстановка, изложена в запитването е следната: По първия случай: В Община …. на 30.11.2007 г. е депозирана декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ от ДЗЛ, с която то е декларирало, че притежаваният от него седлови влекач марка „Волво“ е с вид на ...
 
 
С Ваше писмо с горния номер, препратено по реда на Процедура ДОМ 1 от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) … и заведено в ЦУ на Националната агенция по приходите (НАП) с вх. № 24-38-39/11.07.2017 г., относно прилагане на разпоредбите на чл. 194, ал. 3 от ДОПК и чл. 10, ал. 3 от ЗОЗ, в редакцията им след изм. с ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г., във връзка с производствата по принудително изпълнение по реда на ДОПК са поставени следните въпроси: 1. С оглед пос ...
 
 
В писмо от ЕТ „……….“ (едноличен търговец), ЕИК ……….., препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….г., е изложена следната фактическа обстановка: Едноличен търговец е получил безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. по проект за изграждане на актив – „Къща за гости в гр. ……..“. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФ „Земеделие“) е заплатил 70 % от одобрените и реално извършен ...
 
 
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №26-Д-84/28.07.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Б……….“ АД е производител на фармацевтични препарати. През периода до 1999 г. за дружеството възникват вземания в размер на 2 495 887,60 лв. от различни контрагенти, които не са събрани. Тези вземания са провизирани/обезценени през периода 1999 г. – 2003 г. при спазване на изискванията на счетоводното законодателство. С отчетения счетоводен разход от провизии/обезценки общо в размер на ...
 
 
Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-41 от 20.07.2017 г., Ви уведомявам следното: В запитването са поставени следните въпроси във връзка с обработката на годишните данъчни декларации по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ: 1. Какъв е срокът за плащане на дължимия данък по подадена декларация по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ, ако 6-месечният срок от откриване на наследството изтича в рамките на срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ? 2. Какъв е срокът за ...
 
 
Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. №М-92-00-1337 от 18.07.2017 г., Ви уведомявам следното: Според описаното от Вас, запитването Ви е във връзка с чужденец, гражданин на държава - членка на Европейския съюз (ЕС), който ще бъде нает от български работодател (местно лице на Република България) по трудов договор, като работата ще се извършва от разстояние при условията на Глава пета, Раздел VIII „б“ от Кодекса на труда (КТ). Посочили сте, че чуждестранното физическо лице е местно ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 23-29-57 от 25.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-00-306 от 16.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси
№ 20-00-242 от 09.08.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси
№ 3-2169 от 12.10.2017 г. Относно: данъчно третиране на доход от наем, получен от чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
№ 92-00-1384 от 25.08.2017 г. Относно: Възможността за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище …….. за 2016 г. и 2017 г.
№ М-24-36-29 от 31.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит на бенефициент по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски
 
Книга и диск: НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2018 Заявете сега!