Брой 46
от 12 ноември 2018 год.
Писма и указания
 
Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД осъществява авиохимически работи в селското стопанство. В тази връзка за дейността си внася резервни части за ремонт на хеликоптери от САЩ. През 2017 г. е осъществен внос на части по 3 бр. ЕАД. Стоките са поставени под режим допускане за свободно обращение и са освободени от ДДС при внос от митническите органи. Относно освобождаването на тези стоки от ДДС дружеството е представило всички изискани от митническите служители документи. Като основание за ос ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-162/ 02.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с основна икономическа дейност ремонт на медицинска апаратура /гъвкави ендоскопи/ и продажба на резервни части за медицинска апаратура /гъвкави ендоскопи/ за пазарите в Европа, Африка и Близкия Изток. Дружеството е част от японската ……….., която е 100 % собственост на японската………… , Япония и възнамерява да сключи договор з ...
 
 
Според изложеното в запитването, на 19.06.2018 г. във ведомствен обект „N“ с адрес гр. Т, оборудван с ЕСПФ е доставено дизелово гориво Б6, код по КН 27102011, с обем при 15° С - 3366 литра. Доставчик на горивото е фирма „М“. За посочената доставка има издадени следните документи: - АДД № … с Уникален Контролен № 000000000…/19.06.2018 г.; - Товарителница; - Декларация за съответствие на качеството на течните горива №…/12.06.2018 г. - фактура № 000000…/19.06.2018 г. В запитването е посочено, че пр ...
 
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-302/09.05.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕООД е придобило недвижими имоти след проведено исково производство по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), приключило с Решение № 6050 от 23.12.2015 г. на Окръжен съд ……. вписано на 20.04.2018 г. С решението е ...
 
 
В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-91/ 13.08.2018г., относно задълженията по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по материалния закон. Съгласно изложената фактическа обстановка, физическото лице – Д.Д. – собственик на Едноличен търговец „Ели – Д.Д.“, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, е починал на 25.07.2018 година. Фирмата на Едноличния търговец не е извършвала дейност от 01.01.20 ...
 
 
Във връзка с постъпило запитване с вх. № …./26.06.2018г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството закупува от фирма чрез поръчка по телефон резервни части за товарен автомобил. Доставчикът е определил начина на изпращане и плащане - чрез „наложен платеж“ по куриер. Дружеството заплаща дължимата сума в брой на куриера - „Спиди“ АД срещу предоставена от доставчика фактура с отбелязан начин на плащане „в брой“ (липсва издадена ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-83/ 23.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Поради смърт на физическото лице /на 27.05.2018г./, притежаващо ЕТ „…….. “, същото е дерегистрирано по ЗДДС. След датата на смъртта ЕТ не е извършвал дейност. Наследникът и собственик на ЕТ „М………….“, регистриран по ЗДДС ще поеме ЕТ на починалото лице по чл.60, ал.2 от ТЗ. Поставени са следните въпроси: 1. Има ли правоприемника Е ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-185/30.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предстои сключването на договор за извършване на услуга за „Провеждане на изследване за развитието на система за зелена фасада „GreenSkin“ в ………….., България, между фирмата, регистрирана по ДДС и немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, с продължителност октомври 2019г. Немската фирма е установила независимата си икономическа д ...
 
 
Във Ваше писмо, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх. № /2018 г. е изложена следната фактическа обстановка: От м. септември 2001 г. до м. март 2017 г. сте живяла в Германия където са плащани здравноосигурителни вноски. В България плащате същите от м. юни 2017 г. При справка констатирате, че сте с прекъснати здравноосигурителни права. В тази връзка са поставени следните въпроси : 1. Как може да възстановите здравноосигурителните си права? 2. Какъ ...
 
 
Във Ваше писмо, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх. №/2018 г. е изложена следната фактическа обстановка: С решение на Общински съвет е одобрено изплащане на еднократно възнаграждение за цялостната работа на ликвидатора на търговско дружество. Определената сума е в размер на 25770.00 лв. изчислена на база 15% от възнаграждението на Кмета на общината, за периода от 12.06.2008 г. до 30.09.2018 г. В тази връзка желаете да получите становище и указания как да бъде и ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 3-1522 от 13.08.2018 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки
№ 53-04-302 от 30.05.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-21-91 от 20.08.2018 г. Относно: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон
№ 94-00-83 от 06.08.2018 г. Относно: Поемане на предприятието на починало лице и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
№ 96-00-162 от 16.07.2018 г. Относно: Доставка на стоки и услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
№ 3-1296 от 04.07.2018 г. Относно: отстраняване на несъответствия в данните, подадени към НАП чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП) във връзка с доставка на течно гориво
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски