Брой 3
от 15 януари 2018 год.
Счетоводство
 
В бр. 11 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира прекласификацията на финансови активи. МСФО 9 запазва класификацията на финансовите пасиви в две категории както в МСС 39 - оценявани по амортизирана стойност и оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата, в т.ч. държани за търгуване. Ново изискване е, че печалбите и загубите от финансовите пасиви, определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата или загубата ...
 
 
В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Възможно ли е в счетоводно предприятие да бъде упълномощен друг счетоводител да подписва финансови отчети вместо управителя на дружеството? Съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството, когато съставител на финансовите отчети е счетоводно предприятие, съответният ГФО следва да се подпише от физическото лице - управляващо и/или представляващо счетоводното предприятие, а не упълномощено от ...
 
 
В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира първоначалната и последващата оценка в индивидуалните финансови отчети. Инвестицията в асоциирано предприятие първоначално се вписва по цена на придобиване (“себестойност”), която представлява покупната цена (съответно справедливата стойност на предоставеното непарично възнаграждение - т. 5.2 от СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия) плюс преките разходи по придобиването на инвестицията. Посл ...
 
 
В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводни документи. Когато говорим за документална обоснованост, от значение е да изясним същността на счетоводния документ и изискванията към него по реда на счетоводния закон. Според чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството счетоводният документ като носител на счетоводна информация може да бъде два вида: - 1-ви вид - хартиен документ, и - 2-ри вид - технически документ. Според нас с развитието на технол ...
 
 
В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: За нуждите на дейността на предприятието е закупена машина с фактурна стойност 50 000 лв. (без ДДС) и е въведена в експлоатация от 1 юли на същата година (20x0 г.). С посочената стойност е осчетоводена доставката и машината и включена в счетоводния амортизационен план. Определени са амортизационен срок 10 г. и съответно амортизационна норма 10% за счетоводни и за данъчни цели. Финансовият резултат за г ...
 
 
В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отстраняването на фундаменталните счетоводни грешки по реда на допустимия алтернативен подход. Ако отчитащото се предприятие е възприело в своята счетоводна политика да отстранява фундаменталните счетоводни грешки по реда на допустимия алтернативен подход, то тогава предприятието следва да се съобрази с изискванията на параграфи от 7.2.1 до 7.2.3 на приложимия за целта СС 8 Нетни печалби или загуби, фундаментални ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане и представянето на дивиденти и скрито разпределение на печалбата. От счетоводна гледна точка разпределянето на дивидент винаги следва да бъде отразено за сметка на неразпределените печалби на предприятието от минали години. В хронологичните счетоводни регистри същото следва да се отрази като намаление на собствения капитал и като задължение към притежателите на инструменти на собствени ...
 
 
В бр. 11 от 2017 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира особеностите при съхраняването на счетоводната информация. Съхраняването на счетоводната информация е задача от важно значение, тъй като тя би подсигурявала доказателства за вярното и коректно отразяване на стопанските операции в документите, предмет на счетоводна отчетност. В този ред на мисли законът е въвел изисквания за съхраняване на счетоводната информация с цел както нормалнот ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на финансови активи, държани до настъпване на падеж. Когато предприятието класифицира придобити краткосрочни дългови инструменти като държани до настъпване на падеж при спазване на изискванията на СС 32, те следва да се отчитат първоначално по цена на придобиване, а последващата им оценка е по амортизируема стойност. Амортизируемата стойност по отношение на корпоративни или общински облига ...
 
 
В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Сключен е договор за доставка на стока „X" 1000 ед. при единична цена 100 лв., с предвиден аванс от 20% върху стойността на стоката. 1. Купувачът е превел необходимата авансова сума. Доставчикът е издал фактура за авансовата сума. 2. Доставката е изпълнена. Доставчикът е издал фактура за 1000 ед. по 110 лв., като е приспаднал преведения аванс. 3. Грешката в единичната цена е открита от доставчика и пос ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г.
№ 53-04-505 от 25.08.2017 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 53-00-162 от 21.09.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
№ 3-2224 от 23.10.2017 г. Относно: деклариране на доход от наем съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
№ 3-2207 от 20.10.2017 г. Относно: данъчно облагане на доходите от дейността представител по индустриална собственост, осъществявана от физическо лице, регистрирано като упражняващо свободна професия по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 24-38-36 от 25.08.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
№ 94-00-126 от 21.08.2017 г. Относно: Осигуряване на едноличен собственик на капитала на две търговски дружества (ЕООД), вписан като управител на дружествата, упражняващ единствено трудова дейност с личен труд в тях
Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО
Приложение № 6 - Заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
Приложение № 5 - Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
Приложение № 3 - Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от ЗОВСРБ
Приложение № 1 - Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
Осигурителен календар 2017 г.
Данъчен календар за 2017 г.
Трудов календар за 2017 г.
Осигурителен календар за февруари 2017 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2017 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски от 01.11.2016
 
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за абонати!