Брой 3
от 15 януари 2018 год.
Трудово право
 
В бр. 1 от 2018 г. на в. "Седмичен законник, Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: Има ли работодателят право да отправи предизвестие за уволнение на служител, който е навършил годините си за ранно пенсиониране и има необходимия стаж, но не желае да се пенсионира? Отговор: При придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст работодателят може да прекрати трудови договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда независимо основанието, на кое ...
 
 
В бр. 1 от 2018 г. на в. "Седмичен законник, Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право отговаря на следния въпрос: Въпрос: Моля да поясните при ползване на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ за периода 01.10.2000 г. до 31.08.2004 г. колко трудов и осигурителен стаж се признава за този период - общо, след като за една календарна година се зачитат 30 работни дни съгласно чл. 160 ал. 3 от КТ. Моля, посочете по периоди за всяка година по 30 работни дни, или общо за целия период само 30 рабо ...
 
 
В бр. 46 на в. "Седмичен законник, Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служител е на срочен договор по заместване с тримесечен срок на изпитване. Има ли право без предизвестие да прекрати това правоотношение, ако си намери постоянна работа, или трябва да изчака срока на изпитване? Отговор: Уговорката за изпитване дава право на страната, в чиято полза то е договорено, в рамките на неговия срок да прекрати трудовия договор, без да дължи предизвестие на другата ст ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Труд и право" инж. Веселин Цоневски, експерт по БЗУТ, отговаря на въпроса: Кои са основните новозначими физични рискове в областта на безопасността и здравето при работа? Основните новоназначими рискове за безопасност и здраве работа, установени в проучването, са: а) липса на физическа активност; б) комбинирана експозиция на вибрации и на неблагоприятни работни пози; в) слабо осъзнаване на термични рискове измежду групи работещи с ниска квалификация, подложени на небл ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са измененията в уредбата на сумираното изчисляване на работното време, които влизат в сила от 1 януари 2018 година? С промяна в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се регламентират правила за съставяне на графици при установено от работодателя сумирано изчисляване на работното време и за определяне на нормата за продължителност на работното време за периода, за който е установено сумиран ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Труд и право", експерти от МТСП отговарят на въпроса: Какви се условията за въвеждане на непълно работно време от работодателя? При определени условия непълно работно време може да се установява и от работодателя (чл. 138а, ал. 1 и 2 КТ]. При наличие на законоустановените предпоставки работодателят въвежда непълното работно време едностранно, т.е. съгласието на отделния работник или служител не е необходимо и с него не се подписва допълнително споразумение. Условия за ...
 
 
В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Лицето С. Й. работи в кооперация като тракторист. Подава си молба за напускане и е освободен на 07.11.2016 г. на основание чл. 325, т. 4 от КТ. Получава парично обезщетение от борсата. На 30.03.2017 г. придобива право на пенсия за ОСВ за II категория като тракторист с 15 години действително отработено време II категория. Трябва ли кооперацията да му изплати две брутни заплати обезщетение на основа ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. „Труд и право“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява задължението на работника и служителя за лоялно отношение към работодателя? При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието (чл. 126, т. 9 КТ). Лоялността към работодателя по смисъла на ...
 
 
В бр. 224 от в. “Инфобизнес” може да се намери информация във връзка с наемането на работна ръка от страни извън Европейския съюз и деклариране на започването на работа на чужденците пред Инспекцията по труда. Във връзка с предстоящото стартиране на зимния туристически сезон и намеренията на работодателите да наемат работна ръка от страни извън Европейския съюз ИА ГИТ напомня, че в 7-дневен срок от реалното започване на работа на чуждестранните лица това обстоятелство трябва да бъде декларирано ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване” в ИА ГИТ, разглежда казуса: Работодателят дължи ли изплащане на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за всяко трудово правоотношение? Къде работодателят следва да посочи условията, при които се зачита сходният характер на работата и се изчислява и изплаща допълнителното възнаграждение? Ако неправилно е получил такова допълнител ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г.
№ 53-04-505 от 25.08.2017 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 53-00-162 от 21.09.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
№ 3-2224 от 23.10.2017 г. Относно: деклариране на доход от наем съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
№ 3-2207 от 20.10.2017 г. Относно: данъчно облагане на доходите от дейността представител по индустриална собственост, осъществявана от физическо лице, регистрирано като упражняващо свободна професия по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 24-38-36 от 25.08.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
№ 94-00-126 от 21.08.2017 г. Относно: Осигуряване на едноличен собственик на капитала на две търговски дружества (ЕООД), вписан като управител на дружествата, упражняващ единствено трудова дейност с личен труд в тях
Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО
Приложение № 6 - Заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
Приложение № 5 - Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
Приложение № 3 - Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от ЗОВСРБ
Приложение № 1 - Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
Осигурителен календар 2017 г.
Данъчен календар за 2017 г.
Трудов календар за 2017 г.
Осигурителен календар за февруари 2017 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2017 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски от 01.11.2016
 
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за абонати!