Брой 11
от 12 март 2018 год.
Трудово право
 
В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, адвокат, и Евгения Попова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: По инициатива на работодателя - „X“ ЕООД, е прекратено трудовото правоотношение с наето лице в дружеството. Поради това, че лицето е изразило съгласие за прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ е договорено обезщетение в размер на шесткратната му брутна заплата. С подписване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение в средата на 2017 г. на осигур ...
 
 
В бр. 9 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат отговаря на следния въпрос: Въпрос: Имам 13 години трудов стаж и ползвам платен годишен отпуск 20 дни. В същото време мой колега, който е назначен на същата като моята длъжност с 12 години трудов стаж, има право на 25 дни платен годишен отпуск. Законно ли е това? Отговор: Кодексът на труда (КТ) определя само минималните размери на платения годишен отпуск. Чл. 155, ал. 4 КТ установява, че размерът на основния платен годишен о ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право отговаря на следния въпрос: Въпрос: Какви лични данни трябва да съхранява работодателят във връзка със сключване на трудов договор, заплащането на труда и предоставяне на информация на контролните органи? Отговор: За всеки работодател обработването на лични данни на персонала е непрекъсната и интензивна дейност, съпътстваща всеки етап от развитието на трудовото правоотношение: от неговото възникване, ...
 
 
В бр . 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Калина Петкова, директор на Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разглежда задължителното застраховане за риска “Трудова злополука”. Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане, са тези, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Определяне ...
 
 
В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Емилия Александрова, юрист в МС, отговаря на въпроса: Може ли държавен служител с намалена работоспособност, придобил право на пенсия за осигурителен етажи възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, да се възползва от правото на 26 работни дни платен годишен отпуск по чл. 56, ал. 2 от Закона за държавния служител, при условие че към момента решението на ТЕЛК е изтекло? Може ли да се позове на чл. 101, ал. 5 от Закона за здравето? Съгласно чл. ...
 
 
В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Служител е назначен на трудов договор от 01.10.2006 г. С Указ на президента е назначен като член на колективен орган с друг работодател и по основното правоотношение ползва неплатен отпуск, съгласно специален закон за времето на мандата. През 2017 г. служителят придобива право на пенсия. Има ли право на обезщетение от 6 заплати по чл. 222, ал. 3 от КТ, след като през последните 10 г. има двама работодатели? В чл. 22 ...
 
 
В бр. 5 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право отговаря на следния въпрос: Въпрос: В изпълнение на влязло в сила съдебно решение по трудово дело, с което се признава за незаконно уволнението на служител и се постановява същият да се възстанови на длъжността, заемана от него преди уволнението, и след получаване на писменото съобщение по чл. 345, ал. 1 от КТ от ищеца същият не се явява да заеме длъжността в законоустановения срок. Във връзка с посоче ...
 
 
В бр. 6 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право отговаря на следния въпрос: Въпрос: Имам въпрос за ненормираното работно време. Само за непрекъснат трудов процес ли се отнася? Отговор: Уредбата на ненормираното работно време се съдържа в чл. 139а КТ. Особеността при него е, че работниците и служителите при необходимост изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. Това “надработено” време в работни дни се компенси ...
 
 
В бр. 4 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат отговаря на следния въпрос: Въпрос: Преди около месец прекратиха трудовия ми договор. Възнамерявам да обжалвам заповедта за уволнение пред съда. Зная, че ако заповедта бъде отменена от съда като незаконна, ще имам право на обезщетение от работодателя в размер на брутното ми трудово възнаграждение за 6 месеца, ако не съм започнал друга работа след уволнението. Междувременно след уволнението бях един месец болнични, за времето ...
 
 
В бр. 5 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служител с телково решение се пенсионира през 2015 г. и продължава да работи. Решението изтича през 2017 г. Има ли право на допълнителни 6 дни платен отпуск, след като получава и пенсия, и заплата? Отговор: В съответствие с чл. 319 от КТ работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 23-29-57 от 25.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-00-306 от 16.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси
№ 20-00-242 от 09.08.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси
№ 3-2169 от 12.10.2017 г. Относно: данъчно третиране на доход от наем, получен от чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
№ 92-00-1384 от 25.08.2017 г. Относно: Възможността за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище …….. за 2016 г. и 2017 г.
№ М-24-36-29 от 31.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит на бенефициент по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски
 
Книга и диск: НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2018 Заявете сега!