Брой 38
от 17 септември 2018 год.
Трудово право
 
В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Съдружник в адвокатско дружество, регистрирано по ЗЗД, иска да получава възнаграждение от дружеството в качеството си на адвокат. По какъв начин би могъл да получава възнаграждение? Възможно ли е да бъде назначен на трудов договор? Отговор: Упражняването на адвокатска дейност изключва възможността за встъпване в трудово правоотношение, освен ако лицето заема академична длъжност по п ...
 
 
В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Български законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Лице, управител в дружество, работещо по договор за управление и контрол, получаващо доход за положен личен труд в същото дружество, е командировано в Германия във връзка с договор за консултантска услуга. Отчитането е на база часове положен консултантски труд. Дружеството в България се е договорило командировъчните разходи да са за сметка на дружеството в Германия. Лицето се ос ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в градския транспорт на не нормиран работен ден. Длъжен ли е работодателя ми да ми осигури 12 почивни дни след като извънредния ми труд се заплаща? От изложеното в запитването е видно, че работите в градския транспорт на ненормиран работен ден. Съгласно чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, за някои длъжности поради особения характер на работата работодателят, след конс ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Каква е базата за изчисляване на платения годишен отпуск (ПГО) при увеличение на възнаграждението в месеца, който се ползва отпуска? Пример увеличение в месец май и ползване на ПГО в месец май. Необходимо ли е да се преизчисли с коефициент? Коя следва да е базата м.април или м.май? Съгласно чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда за времето на платения годишен отпуск работодателят запл ...
 
 
В бр.8 от 2018 г. на сп. "Български законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма ООД има двама собственици, които не са вписани като управители. Фирмата има вписани две лица управители, които не са собственици, по договори за управление и контрол. Предвижда се евентуално единият управител да извършва и друга трудова дейност във фирмата, може ли да бъде назначен едновременно с ДУК и по трудов договор за извършването на другия вид трудова дейност, в случа ...
 
 
В бр.8 от 2018 г. на сп. "Български законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служителка представи експертно решение на ТЕЛК от 01.02.18 г. (влязло в сила на 22.02.18 г.) за срок 1 година - до 01.02.2019 г.; за 64% трайно намалена работоспособност. Съгласно чл. 319 от КТ трябва към основния платен годишен отпуск 20 дни да й се добавят още 6 дни, т.е. общо 26 дни за цялата календарна година. В предприятието имаме право общо на 30 дни основен платен годишен ...
 
 
В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Нина Манолова, адвокат, отговаря на въпроса: Родих на 03.09.2017 г. Моля да ми отговорите на следните въпроси: 1. Може ли да бъде прекратен трудовият ми договор по време на майчинство? 2. Мога ли да предявя иск пред съда за възстановяване на работа или за заплащане на обезщетение? 3. Какъв е давностният срок за предявяване на иск пред съда при неправилно уволнение? 1. Във въпроса не е посочено какво е времетраенето на сключения трудов договор на чита ...
 
 
В бр. 6 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Андрей Александров, отговаря на въпроса: Малка строителна фирма извършва довършителни работи на различни обекти в Софийска област и в Благоевград. Базирана е в София. Превозът до обектите се извършва със собствен транспорт ежедневно. Има пътни листове и документи за гориво. Има фактури и приемателни протоколи за обектите (и оферти, предхождащи работата). Как следва да се оформят командировъчните на заетия персонал, така че да бъдат данъчно ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Министърът на отбраната е издал Наредба № Н-18/20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства. В чл. 8 са посочени случаите, когато обезщетение за преместване не се изплаща. В т. 7 на чл. 8 се определя „при последващо преместване на военнослужещ ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, иска да изпрати свои служители на обучение относно организиране на търговския процес и отчетността, свързана с него в румънско дружество, регистрирано по ДДС в Румъния. Двете дружества имат място на стопанска дейност само в съответната държава, където са регистрирани. Дружествата имат едно и също физическо лице собственик - български граждан ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 20-15-105 от 21.05.2018 г. Относно: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
№ 92-00-420 от 26.04.2018 г. Относно: данъчно третиране на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-104 от 06.06.2018 г. Относно: Данък при източника
№ 96-00-160 от 05.07.2018 г. Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на контрольор на ЕООД
№ 2-85 от 02.02.2018 г. Относно: осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице
№ 20-28-3 от 08.05.2018 г. Относно: доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски