Брой 25
от 18 юни 2018 год.
Трудово право
 
В бр. 23 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право отговаря на следния въпрос: Въпрос: Собственик на ЕООД живее повече от 183 дни в Германия, където се осигурява за всички случаи. Трябва ли да се осигурява по българското законодателство, тъй като дружеството има дейност в България? Отговор: За да се гарантира свободата на движение на наетите и самостоятелно заетите лица, в Европейския съюз са установени правила за координиране на системите за социалн ...
 
 
В бр. 23 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: Може ли в трудовия договор да се впише, че той влиза в сила от първо число, което се пада в почивен ден, а фактически лицето да се яви на работа на друга дата - първия следващ работен ден? Отговор: Няма пречка в трудовия договор да се впише датата на сключването му, която е в почивен ден, а лицето да се яви на работа в първия работен ден - примерно след два дни. Трудовият стаж и ...
 
 
В бр. 22 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: Длъжен ли е работодателят да обяви пред бюрото по труда свободното работно място, преди да назначи нов служител на него? Отговор: Разпоредбата на чл. 22а, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта задължава работодателите да обявяват в териториалните поделения на Агенцията по заетостта само свободните работни места за лица, работещи по трудово правоотношение във: • администраци ...
 
 
В бр. 22 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служителка е уговорила увеличение на работната заплата от 01.09.2017 г., а излиза в платен отпуск от 03.09.2017 г. Начисляването на отпуска му на каква база ще бъде - върху старата или новата заплата? Отговор: Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но р ...
 
 
В бр. 4 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, юрист в АМС, разглежда промените в нормативната уредба, касаещи трудовите правоотношения. Промяна на Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор В сила от 16.12.2017 г. е про­мяната в Наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са необ­ходими за сключване на трудов договор, издадена от министъра на труда и социалната политика. Промените са в изпълнение на Решение № 496 на Министерския ...
 
 
В бр. 4 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, юрист в АМС, разглежда промените в нормативната уредба, касаещи трудовите правоотношения. Една от най-важните промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), която е в сила от 9.12.2017 г., е отпадането на изискването за представяне на писмено уведомление относно липсата на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15 от ЗЗБУТ пред териториалната дирекция “Инспекция по труда” по адреса на регистрац ...
 
 
В бр. 18 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служителка в отпуск по майчинство със съгласието на работодателя започва задочно обучение. Има ли право на платен учебен отпуск по чл. 169 от КТ? В какъв размер ще бъде този отпуск, ако служителката взима една учебна година за 6 календарни месеца - от м. октомври до м. април следващата година? Отговор: В съответствие с чл. 169, ал. 1 от КТ работник или служител, който учи в средн ...
 
 
В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Противоречат ли текстовете на разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ на конституцията на Република България? В разпоредбата на чл. 245, ал. 1 КТ е посочено, че при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Тази ...
 
 
В бр. 18 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: Работник представя на работодателя експертно решение на ТЕЛК за 77% намалена работоспособност със срок една година и заключение, че изпълняваната от него работа не отговаря на здравословните му възможности. В предприятието няма друга подходяща работа за здравното му състояние и искаме да прекратим трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ. Трябва ли предварително разрешение н ...
 
 
В бр. 18 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат отговаря на следния въпрос: Въпрос: Може ли да се обяви за конкурсна длъжност, която се заема от работник или служител със срочен трудов договор, чийто срок предстои да изтече? Отговор: Конкурсът е едно от основанията за възникване на трудово правоотношение наред с трудовия договор и избора. Като основание за възникване на трудовото правоотношение конкурсът е уреден за първи път в КТ от 1986 г. Напоследък конкурсното начало ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 16-12-156 от 9.05.2017 г. Относно: изпращане на работници на обект в друго населено място
№ 12-00-537 от 30.11.2017 г. Относно: документална обоснованост на служебните командировки в чужбина.
№ 16-12-25 17.02.2017 г. Относно: документална обоснованост на разходи за самолетни билети от авиокомпания Ryanair
№ 24-39-109 от 03.10.2017 г. Относно: ползване на 5% отстъпка върху данъка и таксата за текущата година при прехвърляне на недвижим имот
№ 24-39-104 от 19.10.2017 г. Относно: действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ 24-28-1710 от 03.10.2017 г. Относно: ред за погасяване на задължения по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при постъпило плащане от задълженото лице - чл. 169, ал. 3 ДОПК
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски
 
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис