Брой 46
от 12 ноември 2018 год.
Трудово право
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: От 33 години работя като учител. От 2013 г. до 2017 г. бях в неплатен отпуск, след което се върнах отново в училището, в което съм от 24 години. Никога не съм прекратявала трудовоправните си отношения с работодателя си. Догодина - 2019 г. искам да се възползвам от ранното пенсиониране. Имам ли право на 10,5 заплати, като 5 г. съм била в неплатен отпуск? В чл. 219, ал. 6 от Закон ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Българка фирма със седалище София, и основна икономическа дейност товарен автомобилен транспорт, притежаваща лиценз за това, извършва международни транспортни услуги срещу заплащане, и то основно транспорт на автомобили с автовози. В дружеството има назначени по трудови договори шофьори – гръцки граждани. Основните клиенти на дружеството са на територията на Гърция. И в тази връз ...
 
 
В бр. 190 от 2018 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за подписаната спогодба за трудова миграция с Молдова. Документът ще се прилага за граждани на двете страни, които имат трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна. Целта на тази спогодба е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работна сила. Със спогодбата се регламентира наемането без отделно разрешение за рабо ...
 
 
В Информационна система „Сиела“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на платения отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст? Съгласно чл. 164б, ал. 1 от КТ работничка или служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Право на платен отпуск при осиновяване на дете е предв ...
 
 
В бр. 38 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Какво да бъде правното основание за сключване на трудов договор за период, по-малък от една година? Валидно правно основание ли ще представлява недостигът на средства в бюджета на бюджетно учреждение? Отговор: Може да се предположи, че става дума за срочен трудов договор за определен срок по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ. Само при него съществуват ограничения з ...
 
 
В бр. 38 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Нина МАНОЛОВА - адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Доскоро работих като пенсионер по трудов договор в едно предприятие. Преди известно време ми връчиха заповед за уволнение поради съкращение в щата. Съгласно тази заповед ще трябва да ми се изплати обезщетение за неспазено предизвестие и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Мои колеги, които са също като мен съкратени, получават и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ - за остав ...
 
 
Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Колко време може да ме държи работодател на изпитателен срок? Кодексът на труда (КТ) е предвидил специални правила за т.нар. договори за изпитване. Идеята на законодателя е да се даде възможност на работодателите да проверят дали работниците или служителите ще се впишат в средата, дали имат съответните умения, необходими за конкретното място. Този тип договори дават някакво предимство и за работниците, и служителите. Чрез тях и те могат ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Командирован съм в Дания от Българска фирма която ми осигурява път до и от работното място, самолетни билети от България до Дания и обратно. Датската фирма ми осигурява храна и спане. Полагат ли ми се командировъчни пари? Във връзка с въпросът Ви следва да се уточни, че при командироване в чужбина може да има различни хипотези, при които се прилагат и различни нормативни актове. ...
 
 
В бр. 35 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служител си е използвал платения отпуск и след него - неплатен отпуск една година. Иска отново неплатен отпуск. Може ли да се прекрати трудовият му договор, или сме длъжни да му разрешим неплатен отпуск? Отговор: Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ по искане на работника или служителя работодателят може да му разреши неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не платения с ...
 
 
В бр. 35 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служител е приет в редовна форма на обучение и прекратява безсрочния си трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ. Има ли право на обезщетение за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор? Отговор: В случая става дума за прекратяване на безсрочен трудов договор. От 01.01.2018 г. лицето няма право на парично обезщетение при временна ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 3-1522 от 13.08.2018 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки
№ 53-04-302 от 30.05.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-21-91 от 20.08.2018 г. Относно: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон
№ 94-00-83 от 06.08.2018 г. Относно: Поемане на предприятието на починало лице и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
№ 96-00-162 от 16.07.2018 г. Относно: Доставка на стоки и услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
№ 3-1296 от 04.07.2018 г. Относно: отстраняване на несъответствия в данните, подадени към НАП чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП) във връзка с доставка на течно гориво
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски