Брой 2
от 14 януари 2019 год.
Трудово право
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ни да назначим лице, български гражданин, работило 4 години в Англия. В тази връзка бих искала да попитам следва ли да признаем придобития в Англия трудов стаж с цел начисляване на доп. възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и какъв документ трябва да представи лицето? Относно възможността за зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българ ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Родих детето си, като студентка 1980 г. Започнах работа, като лекар 1986 г. Признава ли се годината на раждане за трудов стаж и какви документи е необходимо да представя? От изложеното в запитването е видно, че детето Ви е родено през 1980 г. Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на жените-майки и осиновителки след 31.12.1967 г. до 03.07.1984г., (когато беше изм ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дружество командирова свои служители по чл. 121а от Кодекса на труда за извършване на монтажни дейности в областта на строителството в Германия. Според чл. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, работодателят и работникът или служителят уговарят с допълнително писмено споразумение изменение на с ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми завръщане за постоянно в страната ни от Норвегия. Интересува ме, необходимо ли е да изискам документ от Норвегия, който да потвърждава трудовия ми стаж тук, или институциите в България ще се погрижат за това? Ако да, какъв е типът на документа? Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ни изпращане на служител в Нидерландия (Холандия) за срок от 6 (шест) месеца на основание чл.121А от Кодекса на труда във връзка с Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. След извършване на проучване и събиране на информация от уебсайта на Government of The Netherlands (https://www.government.n ...
 
 
В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има проекти на клиенти в чужбина, за което му се налага да наеме работници граждани на ЕС, които за период от 2-3 седмици да работят в конкретни обекти на клиентите на дружеството (работата е свързана с инсталация на оборудване). Практически служителите няма да полагат труд в България, а ще пътуват постоянно при клиенти в различни страни чл ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли възможност едновременно да съм назначен по трудово правоотношение в България и в страна от Европейския съюз. Ако да на колко часа може да бъде всеки трудов договор? От запитването не може да се направи еднозначно заключение какво е приложимото право спрямо трудовите правоотношения и дали един от трудовите договори ще се извършва при условията на глава пета, Раздел VІІІ „б“ ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във случаите, когато понякога се получават с малко в повече отработени часове от нормата в края на отчетния период при работници с установено СИРВ, и работодателят ги плаща като положен извънреден труд длъжен ли е съгласно чл. 149 от КТ да води книга за отчитане на извънреден труд и подава ли до края на 31 януари всяка година справка за положения извънреден труд към ИТ, ако същия ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми пенсиониране. Имам 11 години и 10 месеца само при един работодател. По средата на периода бях съкратен. Единадесет месеца бях на трудовата борса, след което отново бях назначен в същото предприятие. Така имам повече от 10 години, но с прекъсване. На колко заплати обезщетение имам право? Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото пр ...
 
 
В бр. 42 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение Възможно ли е налагането на дисциплинарно наказание на работник или служител за нарушение, което не е изрично посочено в чл. 187 или чл. 190 КТ? В Правилника за вътрешния трудов ред в предприятието например е предвидено, че служителите изготвят отчети за свършената работа през всяко тримесе ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 94-00-130 от 09.11.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година
№ 53-04-432 от 11.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС
№ 20-21-113 от 24.10.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица
№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)
№ 07-00-145 от 01.11.2018 г. Относно: Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски