Брой 25
от 18 юни 2018 год.
Осигуряване
 
В бр. 23 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Въпрос: Собственик на ЕООД се самоосигурява върху 510 лв. за всички осигурителни случаи. Ако се начисли възнаграждение за положен личен труд в дружеството в размер на 800 на месец, следва ли да се довнасят осигуровки? Това възнаграждение според ЗКПО следва ли да се признае за разход на дружеството? Сключва ли се задължително трудов или граждански договор в този случай? Ако се склю ...
 
 
В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Въпрос: Преводач с ЕООД наема на хонорар други преводачи, които не са регистрирани на свободна професия и като самоосигуряващи се лица. Какви документи е необходимо да им бъдат издадени освен хонорарния лист и какви осигуровки дължи ЕООД върху тези хонорари? Отговор: Облагаемият доход от възнагражденията, изплащани на физически лица, които упражняват свободна професия, както и в ...
 
 
В бр. 22 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право отговаря на следния въпрос: Въпрос: Имат ли право на парично обезщетение поради общо заболяване работещите на втори трудов договор до 5 работни дни в месеца? Отговор: Най-напред е добре да се уточни, че действащото в момента трудово законодателство не съдържа ограничението за работа до 5 работни дни в месеца по договора по чл. 114 КТ. В настоящата редакция на разпоредбата думите “трудов договор за р ...
 
 
В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Майка, която ползва отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст, представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какво трябва да се направи в НОИ и какво обезщетение ще получава? Майката ползва отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишната му възраст, за което до края на 2017 г. е получавала по 340 лв. месечно, а през 2018 г. – 380 лв. месечно. Тези суми са определени в Закона за бю ...
 
 
В бр. 20 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: Въпрос: Пенсионер работи по трудов договор и има също и хонорарен договор, върху който му се удържат осигурителни вноски. Какво ще е отражението на осигуряването му върху пенсията за стаж и има ли значение размерът на осигурителния доход, който е максимумът, за преизчисляване на пенсията му. При прекратяване на трудовия и хонорарния договор има ли право на обезщ ...
 
 
В бр. 21 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Въпрос: Холандско дружество има сключен трудов договор с български гражданин, който за 2017 е бил постоянно пребиваващ в Холандия. От април 2018 г. гражданинът ще бъде постоянно пребиваващ в България и данъчно задължено лице в България. Как следва холандското дружество да осигурява това лице? Къде следва да се дължи данъкът върху дохода? Холандското дружество няма да има постоянен обект ...
 
 
В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Въпрос: Едноличен търговец от м. януари до м. май включително е бил в болничен. Внасяни са само здравни осигуровки върху 260,00 лв. в размер на 22,08 лв. Данъчният резултат за 2017 г. е положителен. През периода на временната нетрудоспособност на едноличния търговец не е прекратявана трудовата дейност на ЕТ-то - има назначени служители. 1. При попълване на справката за окончателн ...
 
 
В бр. 3 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петковa, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Трябва ли да се осигурява и на какво основание (като самоосигуряващо се лице или друго) собственик - чуждестранно лице, на ЕООД със седалище в България? Собственикът на ЕООД има само здравна осигуровка в държава от ЕС. Управлението и контролът на търговско дружество като трудова дейност се различават по същност от работата в търговското дружество на собствениците в качеството на самоосигу ...
 
 
В бр. 14 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: Собственик на ЕООД за работа с личен труд (т.е. вноските за осигуровки да минават за разход) как стоят нещата, на какъв договор, работно време, осигуровки? Отговор: При така неясно зададеното питане може да се даде най-обща консултация. За конкретната счетоводната дейност данъчното облагане и осигурителните вноски би трябвало да се възложат на професионални и компетентни лица, за ...
 
 
В бр. 15 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ отговаря на следния въпрос: Въпрос: Кой е по-благоприятният и надежден вариант за осигуряване - в универсален пенсионен фонд или фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ако може да се отговори еднозначно)? Правото на лицата да изберат дали да се осигуряват за пенсия само в държавното обществено осигуряване (ДОО) или в ДОО и в частен универсален пенсионен фонд (УПФ) бе въведено през 2015 г., с влизането в сила ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 16-12-156 от 9.05.2017 г. Относно: изпращане на работници на обект в друго населено място
№ 12-00-537 от 30.11.2017 г. Относно: документална обоснованост на служебните командировки в чужбина.
№ 16-12-25 17.02.2017 г. Относно: документална обоснованост на разходи за самолетни билети от авиокомпания Ryanair
№ 24-39-109 от 03.10.2017 г. Относно: ползване на 5% отстъпка върху данъка и таксата за текущата година при прехвърляне на недвижим имот
№ 24-39-104 от 19.10.2017 г. Относно: действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ 24-28-1710 от 03.10.2017 г. Относно: ред за погасяване на задължения по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при постъпило плащане от задълженото лице - чл. 169, ал. 3 ДОПК
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски
 
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис