Брой 3
от 15 януари 2018 год.
Осигуряване
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Български законник, Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Въпрос: Собственик на ЕООД е само осигуряващо се лице и полага личен труд във фирмата. Фирмата се занимава с изкупуване на земеделска продукция от регистрирани и нерегистрирани земеделски производители. Ако собственикът продаде на фирмата земеделска продукция (не е регистриран като земеделски производител), следва ли да му бъдат удържани осигурителни вноски на тази изкупена проду ...
 
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Български законник, Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доктор по трудово и осигурително право отговаря на следния въпрос: Въпрос: Местно за България физическо лице притежава 100% акциите на три български компании. Регистрира немско (GMBH) дружество, в което е управител. В момента се осигурява като управител в България, но ще бъде назначен на трудов договор в Германия. Този труд, за който ще получава възнаграждение в Германия, ще бъде полаган както в Германия, така и от България (т ...
 
 
В бр. 41 на в. "Седмичен законник, Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Въпрос: Служител е осигурен по трудов договор върху максималния размер на осигурителния доход. През време на отпуск поради временна неработоспособност получава хонорари по граждански договор. Как следва да се осигури по гражданския договор? Следва ли да му се изплаща болничният, след като има доход по същия граждански договор? Отговор: В съответствие с чл. 46, ал. 3 от КСО на лицата, упражняващи тру ...
 
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Елка Атанасова, н-к отдел в НОИ, отговарят на въпроса: Кои са административните услуги, които НОИ предоставя по електронен път? Административните услуги, които НОИ предоставя, са: - Подаване на заявление за издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и. - Подаване на заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и. - Подаване на документ/уверение за учащ (от физическо лице). - Под ...
 
 
В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Красимира Атанасова, н-к на отдел в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса: Какъв е новият образец на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица? От 01.07.2017 г. се прилага нов образец на Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а КСО - Приложение № 1 към НОИПОБ. Освен данни, идентифициращи заявителя, в заявлението се посочва наименованието на осигурителя и основанието за прекратяване на правоотношението, ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са задълженията за осигурително вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава-членка на ЕС? Съгласно действащият на територията на всички държави членки на Европейския съюз (ЕС) Регламент 883/2004 г. (ЕО) за координация на системите за социални сигурност, лицата, работещи на територията на държавите членки се осигуряват само в едн ...
 
 
В бр. 8 от 2017 г. на сп. сп. "Труд и право" Нели Вангелова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят/осигурителят да приеме от лицето издаден болничен лист за периоди след прекратяване на правоотношението му, да подаде в НОИ необходимия документ за този болничен лист и да му заплати възнаграждение за първите три работни дни? Разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) регламентира, че когато временната неработоспособност е поради общо за ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Сключена е групова застраховка „Живот“ за всички работници и служители, като застрахователните премии са за сметка на работодателя и се изплащат директно на застрахователя, т.е. не се начисляват индивидуално на работниците и служителите по ведомост. Разходът за застраховка се превежда на застрахователната институция срещу застрахователна полица. Може да се приложат два варианта: 1. Юридическото л ...
 
 
В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са условията за командироване на работници в държави от Европейския съюз? Командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава - членка на Европейския съюз: а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ...
 
 
В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Работодателят всеки месец изплаща социални по ведомост, в зависимост от отработеното време. Съгласно последните промени върху тях се изчисляват осигуровки за всички фондове. Правилно ли е изплащането за отработено време? Води ли до друго третиране на тези средства съгласно данъчното законодателство? Дължат ли се социални разходи за лица в майчинство, неплатен отпуск и други подобни? Въпросът за то ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г.
№ 53-04-505 от 25.08.2017 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 53-00-162 от 21.09.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
№ 3-2224 от 23.10.2017 г. Относно: деклариране на доход от наем съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
№ 3-2207 от 20.10.2017 г. Относно: данъчно облагане на доходите от дейността представител по индустриална собственост, осъществявана от физическо лице, регистрирано като упражняващо свободна професия по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 24-38-36 от 25.08.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
№ 94-00-126 от 21.08.2017 г. Относно: Осигуряване на едноличен собственик на капитала на две търговски дружества (ЕООД), вписан като управител на дружествата, упражняващ единствено трудова дейност с личен труд в тях
Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО
Приложение № 6 - Заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
Приложение № 5 - Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
Приложение № 3 - Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от ЗОВСРБ
Приложение № 1 - Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО
Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
Осигурителен календар 2017 г.
Данъчен календар за 2017 г.
Трудов календар за 2017 г.
Осигурителен календар за февруари 2017 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2017 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски от 01.11.2016
 
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за абонати!