Брой 38
от 17 септември 2018 год.
Осигуряване
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Пенсия отпусната в намален размер поради по ранно пенсиониране /една година порано/ дали ще ми бъде индексирана с коефициент от 01.07. както всички останали пенсии? С направените през 2015 г. промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и по-конкретно с чл. 68а се даде възможност на лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж, да могат по тяхно желание да се пенсионират до ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно Наредбата за работното време почивките и отпуските чл. 46б /обновен/, се изисква прилагане на копие от влязлото в сила съдебното решение и копие от акта за предаване за осиновяване на детето. Може ли да откаже работодателят отпуск по чл. 164б ал. 1 от КТ в случай на неприложени към заявлението на осиновителката копия на тези документи? Съгласно чл. 164б, ал. 1 КТ работни ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам четири деца, родени съответно: 24.05.1977 г., 24.08.1978 г., 01.09.1980 г. и 07.06.1982 г.. Колко години осигурителен и трудов стаж ми се зачита за всяко дете поотделно при положение, че от 1977 г. до 1884 г. не съм работила на трудов договор? Съгласно Постановление на Министерския съвет № 61 от 1967 год. за насърчаване на раждаемостта (обн., ДВ, бр. 2 от 1968 г.) времето за ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител е с 10 години трудов стаж в системата на образованието. През това време работи в три различни училища, бил е на борсата и има прекъсване от 2 месеца и 11 дни от 31.01.2011 г. до 11.04.2011 г. Има ли право на обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ в размер на 10,5 брутни работни заплати? В чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) е предвидено, че ...
 
 
В бр.27 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Собственик и управител на ЕООД е в отпуск за отглеждане дете до 2 години (в момента детето е на 1 г. и 2 месеца). Желае фирмата да започне дейност, може ли да назначи по трудов договор или по друг вид договор управител на фирмата, за да може тя да си получава майчинството? Отговор: След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителн ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във връзка с възникналата дискусия относно пенсионирането на хората, родени 1960-1961 г., кое е по-правилно - да се запази допълнителния пенсионен фонд или да се прехвърлят парите към общия фонд "Пенсии". Т.е. кое е в интерес на бъдещия пенсионер и има ли нещо вярно в това, че точно тези набори ще бъдат най-ощетени. Като лица, родени след 31.12.1959 г. и осигурени във фонд „Пенсии ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Новорегистрирано сдружение – клуб за спортни танци, започва дейност. Сдружението е регистрирано в частна полза и ще има и стопанска дейност. Назначени на трудов договор са няколко учителки по танци. Трябва ли и на какво основание да се осигурява управителят на сдружението? Ако получава възнаграждение, на какво основание трябва да се осигурява и ако не получава възнаграждение – трябва ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, планира да извършва транспортни услуги. Собственикът на дружеството е сърбин, който не смята да наема работници, а да извършва транспортната дейност лично. Има ли забрана собственикът, назначен на договор за управление и контрол, да извършва дейността на шофьор? Може ли да я извършва чрез личен труд? Има ли някакви осигурителни ефекти предви ...
 
 
В бр. 29 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Промените, свързани с осиновяването, в сила от 1 юли 2018 г., са отразени в няколко нормативни акта, а именно във: 1. Кодекса на труда (КТ) - ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г. 2. Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. 3. Кодекса за социално осигуряване (КСО) - ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г. 4. Наредба за паричните обезщетения и по ...
 
 
В бр. 28 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Какъв документ е необходимо да представи на работодателя служител, който ще се пенсионира при условията на чл. 68а, ал. 1 КСО и има право на обезщетение от 6 брутни заплати? Отговор: Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от о ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 20-15-105 от 21.05.2018 г. Относно: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
№ 92-00-420 от 26.04.2018 г. Относно: данъчно третиране на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-104 от 06.06.2018 г. Относно: Данък при източника
№ 96-00-160 от 05.07.2018 г. Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на контрольор на ЕООД
№ 2-85 от 02.02.2018 г. Относно: осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице
№ 20-28-3 от 08.05.2018 г. Относно: доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски