Брой 11
от 12 март 2018 год.
Осигуряване
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са най-честите задължителни предписания, давани от контролните органи на НОИ? Във връзка с преценката на правото е и изчисляването на размера на дължимите от ДОО плащания по краткосрочното и по дългосрочното осигуряване въз основа на издавани от осигурителите удостоверителни документи и въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от КСО, най-често задължителни предписания от контролните органи на Н ...
 
 
В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са промени в пенсионното законодателство за 2018 г.? Прецизирани са разпоредбите в КСО, в които е разписан механизмът, по който се определя размерът на пенсията. Съгласно актуалната разпоредба на чл. 70, ал. 1 КСО (в сила от 1 януари 2018 г.) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент за всяка година осигурителен стаж ...
 
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма ЕООД, която преди е била ООД и единият съдружник е продал дяловете си на другия съдружник през 2008 г. Тогава в ТР са публикувани два ДУ на двамата съдружници, като за възнаграждение не е посочена сума, а е написано, че допълнително ОС ще вземе решение за такова. Всеки от ДУ е подписан от другия съдружник. Фирмата става ЕООД - едноличният собственик на капитала е п ...
 
 
В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Въпрос: Гръцки гражданин работи по краткосрочен трудов договор в България от 13.05.2014 г. до 05.06.2014 г. (двадесет и три дни). Осигурява се по издаден от НАП служебен номер. На 18.06.2015 г. същият гръцки гражданин започва отново работа по трудов договор в България, като през месец август 2015 г. на същия е издадено Удостоверение за продължително пребиваване в страната със сро ...
 
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Български законник", Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право отговаря на следния въпрос: Въпрос: Физическо лице от Китай иска да открие в България фирма, която ще извършва е-услуги. Няма статут на дългосрочно пребиваващ. Услугите ще се извършват от Китай. Следва ли да внася или не социални осигуровки? За здравното осигуряване сме наясно, че няма да възникне такова задължение. Отговор: Кодексът за социално осигуряване (КСО) не разграничава лицата в зависимост ...
 
 
В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са грешките, допускани в електронния обмен на данни във връзка с изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност? Паричните обезщетения за временна неработоспособност, за бременност и раждане до 135 календарни дни и при трудоустрояване се изплащат от фонд „Общо заболяване и майчинство“ на държавното обществено осигуряване въз основа на два потока от данни: - данните от издадените бо ...
 
 
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Въпрос: Във фирмата има назначен македонски гражданин, който има и българска лична карта и ЕГН. Лицето работи от един месец при нас, а преди това не е работил в България, но има три години трудов стаж в Македония. От 22.08.20017 г. до 25.09.2017 г. лицето е в болнични. Има ли право лицето да получи парично обещетение за периода на болнични? Отговор: По въпросите в областта на с ...
 
 
В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Въпрос: Физическо лице, който е безработен за 2016 г., е внасял ЗО по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. През м. август 2016 г. продава имот, който е облагаем по чл. 13 от ЗДДФЛ. Този доход трябва ли да се раздели на 12 месеца в таблица 2 за окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г., или сумата на получения доход да се впише само за м. август, защото доходът е получен този м ...
 
 
В бр. 46 от 2017 г. на в. "Седмичен законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здраво осигуряване отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българска фирма е сключила граждански (консултантски) договор със самоосигуряващо се лице от Украйна (private entrepreneurial), същото лице е предоставило удостоверение за внесени осигурителни вноски в Украйна. Работата по гражданския договор ще се извършва изцяло от Украйна. Между България и Украйна има сключен Договор за социално осигуряване и Споразум ...
 
 
В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ отговаря на следния въпрос: Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов договор, като по първия в друга фирма се осигурява на максимума. При нас получава възнаграждение, на което удържаме само ДОД и в Декларация обр.1 в т. 16.4 посочваме дните без осигурителни вноски, зачетени за трудов стаж. Лицето представя болничен лист. Трябва ли да изплащаме възнаграждение за първите 3 работни дни за сметка на работодателя, въпреки ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 23-29-57 от 25.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-00-306 от 16.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси
№ 20-00-242 от 09.08.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси
№ 3-2169 от 12.10.2017 г. Относно: данъчно третиране на доход от наем, получен от чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
№ 92-00-1384 от 25.08.2017 г. Относно: Възможността за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище …….. за 2016 г. и 2017 г.
№ М-24-36-29 от 31.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит на бенефициент по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски
 
Книга и диск: НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2018 Заявете сега!