Брой 42
от 15 октомври 2018 год.
Писма и указания
 
Във връзка с постъпило запитване от Вас с вх. № …………../27.06.2018 г., относно облагане на изплатено възнаграждение на чуждестранно физическо лице, назначено за управител на еднолично дружество, изразявам следното становище: Посочвате, че в българско ЕООД със 100% капитал, собственост на турско дружество, има назначено лице на трудов договор за управител. Друго физическо лице, турски гражданин ще бъде назначен за контрол на дейността, която ще извършва българското дружество. Турският гражданин ще ...
 
 
В Дирекция ОДОП ,,,, постъпи писмено запитване с вх. № … от 07.03.2018 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва продажба на електрически багер и издава фактура на фирма от Естония, която не е регистрирана за целите на ДДС в Естония. Поради огромните размери на багера, същият се транспортира на части от България до Украйна, като крайният получател е украинска фирма. Дружеството притежава ЧМР за транспорта и митническа декларация за ...
 
 
Oписвате, че сте самоосигуряващо се лице и полагате личен труд в търговско дружество. Всеки месец внасяте осигурителни вноски върху 510 лв. и получавате възнаграждение за положеният личен труд в дружеството в размер на 800 лв. Подавате годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗЗДФЛ и справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Във връзка с изложнато, поставяте следният въпрос: Имате ли право да внасяте осигурителни вноски върху 800лв. и по този начин да подавате деклрация ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-80/ 17.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице извършва следните услуги: проектиране на софтуер за АРМ процесори, софтуер за микроконтролери, софтуер за Андроид устройства. Софтуерите са по поръчка на клиенти и са негова собственост. Поставен е следният въпрос: Подлежи ли на регистрация по ЗДДС физическото лице, регистрирано като свободна професия, при извършването на у ...
 
 
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …………, с вх. № ………. от 08.05.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването сте собственик на търговско дружество и се осигурявате ежемесечно като самоосигуряващо се лице, но смятате да прекъснете дейността от 01.07.2018 г. След тази дата не сочите друга заетост освен, че ще продължите да работите без трудово правоотношение с друго дружество. За периода ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-3/ 25.04.2018 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ОДОП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва ремонтни дейности на машини и съоръжения в държави извън Европейския съюз и в Европейския съюз. Има направени писмени оферти към контрагенти, по които има и постъпили средства по разплащателната сметка на фирмата, но няма приключване на сделката или данъчно съ ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № 24-39-35 от 23.03.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: „………………“ работи по програма „Еразъм+“ и е бенефициент по договор с Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), проект „Да бъдем иновативни учители на мотивирани ученици“. Изпълнението на договора предвижда пътуване на седем учители от училището за 14-дневни обучителни курсове в различни държави ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 12-00-1/30.03.2018 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., Офис ……. Изложена е следната фактическа обстановка: Агенция за регионално икономическо развитие – ….. е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ЗДДС. В началото на м.март 2018г. АРИР – ….. получава одобрение на 3 проектни предложения по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, както следва: ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. №……..., в което е изложено следното: Съгласно чл. 39б от Закона за енергетиката (ЗЕ) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) е юридическо лице със седалище в ……. Създаден е за управление на средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на Комисията за енергийно и водно ре ...
 
 
В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № ………… от 22.02.2018 г. относно прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице ще закупува недвижим имот с жилищен кредит. Недвижимият имот ще се използва за отдаване под наем за нощувки и приходите ще се облагат чрез ЕТ. Зададени са следните въпроси: 1. Може ли ЕТ да ползва данъчен кредит по реда на ЗДДС ако се регистрира ЕТ и недвижимият имот, закупен от физическото лице се прехвърли с прото ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 20-15-105 от 21.05.2018 г. Относно: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
№ 92-00-420 от 26.04.2018 г. Относно: данъчно третиране на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-104 от 06.06.2018 г. Относно: Данък при източника
№ 96-00-160 от 05.07.2018 г. Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на контрольор на ЕООД
№ 2-85 от 02.02.2018 г. Относно: осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице
№ 20-28-3 от 08.05.2018 г. Относно: доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски