Брой 50
от 10 декември 2018 год.
Писма и указания
 
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-369/31.05.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Вие сте съдружник и управител в „Б.“ ООД. Упражнявате трудова дейност в дружеството и внасяте дължимите здравноосигурителни вноски. Като пенсионер здравноосигурителни вноски за Вас се внасят и за сметка на републиканския бюджет. По ...
 
 
В Централно управление на НАП, с вх. №…. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „…..“ (Асоциацията) е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Съгласно своя устав, основни цели на Асоциацията са: да защитава интересите на членовете си. Да представлява членовете си при сключване на договори с държавата. Всички члено ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-107/ 10.07.2018г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Лицето е собственик на недвижимо имущество – апартамент, който желае да отдава под наем в сайтове в интернет Booking, AirBnB и др. подобни. Наемането на апартамента за нощувка е за краткосрочен период – 1,2,3 нощувки. Гостите са обикновено физически лица – чуждестранни или български г ...
 
 
Според изложеното в запитването, са извършени правни услуги по снабдяване с нотариален акт за придобит по давност имот, находящ се в с. Б, община Т. При деклариране на имота в общината лицето е било уведомено, че ще му бъдат начислени данъци и такси за предходен период от 5 години със съответните лихви, независимо, че данъците за имота са плащани, тъй като било ползвател на имота. Във връзка с горното е поставен въпросът лицата, придобили право на собственост върху недвижим имот по давностно вла ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Х” ЕАД е с основна дейност производство и продажба на бутилирани води и безалкохолни напитки. Производствената дейност се извършва в община …, която е включена в общините с безработица с или над 25 на сто по-високо от средната за страната за 2017 г. (съгласно ЗМФ-131/13.02.2018 г.). Дружеството очаква да отговаря на всички условия за преотстъпване на корпоративен данък за 2018 г. и 2019 г. по реда на чл. 184, във връзка с чл. 189 от ЗКПО. ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „А“ ЕООД има два офиса – офис 1 с 60 служители и офис 2 с 15 служители. Дружеството организира столово хранене на всички служители чрез фирма за кетъринг, като разходите за хранене се облагат с данък в размер 10 на сто. Поради необходимост от допълнителна работна площ в офис 2, ръководството обмисля възможността да елиминира местата за хранене, респективно да не ползва услугите на фирмата за кетъринг, но да запази социалната придобивка за ...
 
 
Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: „Х“ ЕАД, притежава лицензия за краен снабдител с електрическа енергия за България. Във връзка с изкупуването на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), дружеството сключва договори за изкупуване на електрическа енергия с голям брой физически лица, които са собственици на ВЕИ централи. При подписване на договорите, физическите лица се идентифицират с три имена, ЕГН и адрес, не посочват регистрация като едноличен ...
 
 
Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД осъществява авиохимически работи в селското стопанство. В тази връзка за дейността си внася резервни части за ремонт на хеликоптери от САЩ. През 2017 г. е осъществен внос на части по 3 бр. ЕАД. Стоките са поставени под режим допускане за свободно обращение и са освободени от ДДС при внос от митническите органи. Относно освобождаването на тези стоки от ДДС дружеството е представило всички изискани от митническите служители документи. Като основание за ос ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-162/ 02.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с основна икономическа дейност ремонт на медицинска апаратура /гъвкави ендоскопи/ и продажба на резервни части за медицинска апаратура /гъвкави ендоскопи/ за пазарите в Европа, Африка и Близкия Изток. Дружеството е част от японската ……….., която е 100 % собственост на японската………… , Япония и възнамерява да сключи договор з ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-82/ 20.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Лицето има намерение да работи със сайтове в интернет – etsy.com, amazon.com – с цел продажба на дрехи и шалове. Приходите от продажби ща бъдат от физически лица – чуждестранни или български граждани, нерегистрирани по ДДС. Приходите ще се получават по банкова сметка като разлика между цената, която клиентът е платил и комисионната, която ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 15-00-3 от 15.05.2018 г. Относно: Формиране на облагаем оборот по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност в изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България (НППНКЛБЖЗ)
№ 20-00-111 от 09.05.2018 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), при условията на държавна помощ за регионално развитие. Предоставяне на помощта, максимален размер, интензитет и срок на помощта.
№ 94-00-82 от 26.07.2018 г. Относно: Облагане на доходите на физическо лице или фирма по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/
№ 53-04-262 от 17.05.2018 г. Относно: Облагане на доходи от дивиденти, начислени от дружество в България в полза на чуждестранно физическо лице, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
№ 3-1463 от 31.07.2018 г. Относно: данъчно третиране на доставка на услуга по извършване на пътна помощ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-161 от 16.07.2018 г. Относно: прилагането на ЗДДС и ЗКПО при наем на лек автомобил за превози в чужбина
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски