Брой 25
от 18 юни 2018 год.
Счетоводство
 
В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се извършва първоначална оценка на дългосрочните инвестиции в акции/дялове? В приложимите счетоводни стандарти няма изрични насоки за първоначалната оценка на дългосрочните инвестиции в акции/дялове, но се счита, че това е цената им на придобиване, включваща покупната цена и преките разходи по сделката, както е обичайно за повечето активи. По отношение на придобиването на инвестиции в ...
 
 
В бр. 11 от 2018 г. в. „Седмичен законник“ Султана Българенска, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Представлявам дружество, регистрирано по ДДС, което кандидатства по Проект (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" през 2016 г. Въз връзка с това са направени разходи за изготвяне на енергиен доклад, проектиране за строителство и консултантски услуги, които счетоводно са отчетени аналитично в сметка 613/Разходи за придобиване на ДМА М 4.1. Сметката приключва с д ...
 
 
В бр. 5 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е приет подход за разсрочване на такива активи с обща стойност над 3000 лв., като същите се осчетоводяват като разходи за бъдещи периоди със срок, аналогичен на срока за амортизиране на стопанския инвентар 6,7 г. Целта е да не се признават на текущ раз ...
 
 
В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество „Орфей“ ООД внася апортна вноска в дружество „Спартак" ООД - активи, както следва: сгради (апартамент) за 360 000 лв. с набрано изхабяване 144 000 лв. и машини за 100 000 лв. и набрано изхабяване 30 000 лв. Оценката по чл. 72 от ТЗ е за сградата 200 000 лв. и за машините 80 000 лв. В „Орфей“ ООД следва да се отпишат активите - сграда 360 000 лв. и машини 100 000 лв. Установихме, че при отписва ...
 
 
В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на отсрочени данъци. Пример 1: “Търтей консулт” ООД е начислило разходи за заплати, които са изплатени на персонала към 31 декември 20X7 година в размер на 200 000 лева, от които 30 000 лева представляват дължими възнаграждения по повод на неизползвани (компенсируеми) отпуски на работниците и служителите. За да определи дали е налице (възникнала) временна разлика, предприятието сравнява бала ...
 
 
В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с, дава пример за нетното представяне на отсрочените данъчни активи и пасиви. Пример: Предприятие има балансова стойност на актив в размер на 100 000 лева, на който данъчната му основа е 60 000 лева. Възникналата облагаема временна разлика в размер на 40 000 лева поражда признаването на пасив по отсрочени данъци в размер на 4000 лева, изчислен, като облагаемата временна разлика е умножена по действащата данъчна ставка на корпор ...
 
 
В бр. 3 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Ние сме фирма за онлайн продажби на стоки. В момента сме в процес на регистрация по ДДС. От следващата седмица започваме продажби в Румъния. Цените на стоките в сайта ще са в RON. Длъжни ли сме да издаваме касова бележка на клиентите, които са физически лица? Касовата бележка трябва съответно да е в левове по курса на леята за деня, а преводът който ще получим от куриерската фирма, ще бъ ...
 
 
В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се извършва оценката на произведените от предприятието материални запаси? Касае се до продукция и полуфабрикати, плод на осъществен производствен процес в предприятието. При тях като цена на придобиване се третира производствената себестойност. Формирането на оценката им е регламентирано в СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси (п. 6-8), респ. МСС 2 Материални запаси. В счетоводната нормативна ...
 
 
В бр. 19 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", д-р ик.н. Николай НИКОЛОВ - регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма издава аванс за закупуване на апартаменти - счетоводни записи 411-412 Клиенти по аванси. Получава фактури от подизпълнители за СМР за изграждане на апартаментите. Счетоводни записи: 602-401 и 611 - Незавършено - 602. Как да се отчетат приходи от строителството в ОПР при издадени фактури за авансово плащане? Окончателното фактуриране ще е през 2019 г., като се н ...
 
 
В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на отсрочени данъци. Пример 1: “Търтей консулт” ООД е начислило разходи за заплати, които са изплатени на персонала към 31 декември 20X7 година в размер на 200 000 лева, от които 30 000 лева представляват дължими възнаграждения по повод на неизползвани (компенсируеми) отпуски на работниците и служителите. За да определи дали е налице (възникнала) временна разлика, предприятието сравнява бала ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 16-12-156 от 9.05.2017 г. Относно: изпращане на работници на обект в друго населено място
№ 12-00-537 от 30.11.2017 г. Относно: документална обоснованост на служебните командировки в чужбина.
№ 16-12-25 17.02.2017 г. Относно: документална обоснованост на разходи за самолетни билети от авиокомпания Ryanair
№ 24-39-109 от 03.10.2017 г. Относно: ползване на 5% отстъпка върху данъка и таксата за текущата година при прехвърляне на недвижим имот
№ 24-39-104 от 19.10.2017 г. Относно: действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ 24-28-1710 от 03.10.2017 г. Относно: ред за погасяване на задължения по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при постъпило плащане от задълженото лице - чл. 169, ал. 3 ДОПК
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски
 
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис