Брой 38
от 17 септември 2018 год.
Счетоводство
 
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Иван СИМОВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Сключен е договор за финансов лизинг на товарен автомобил от 2013 г. с първоначална вноска и финансирана част за 60 месеца. Лизинговата компания е издавала всеки месец фактури за главници и лихви съгласно погасителен план, на които е ползван данъчен кредит по ЗДДС. Товарният автомобил е заведен като актив. Лизингополучателят желае да преотстъпи правото за придобиване на собствеността върху пр ...
 
 
В бр. 32 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Сдружението с нестопанска цел с общественополезна дейност (възложител) като наемател на недвижим имот сключва договор с ООД (изпълнител). В имота има ресторант с двор и градина. С договора са възложени поддръжката и управлението на недвижимия имот. Изпълнителят за своя сметка оборудва ресторанта с цел за извършване на стопанска дейност, за своя сметка извършва и всички необходим ...
 
 
В бр. 29 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: 1. Дружество е закупило дългосрочни облигации на регулиран пазар в Австрия, чрез Schoellerbank с номинална стойност 100 000,00 USD на цена 95 700 USD. При покупката на облигациите е платена такса в размер на 300 USD и е удържана лихвата, която дружеството предстои да получи за шестмесечието в размер на 2500 USD (5% годишна лихва). От банковата сметка е изплатена с ...
 
 
В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са условията за признаването на провизии? Признаването на провизии както според МСС 37, така и според СС 37 изисква кумулативното изпълнение на три условия: I. Първото условие е към датата, на която се изготвя финансовия отчет (междинен, годишен или към друга дата), предприятието да има настоящо задължение (правно или конструктивно) като резултат от минали събития. Едно задължение е правно, когато произтич ...
 
 
В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС в България, отдава под наем складове. Необходимо е да се асфалтира между складовата площ (общите части, ползвани от наемателите). Наемателите имат желание да участват финансово. Какво документиране е необходимо? Отговор: Когато разходи (или активи) се прехвърлят към други лица, обичайно те се префактурират. За тяхното отчитане като разходи ...
 
 
В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: ЕТ, регистрирано по ЗДДС, отглежда коне в собствена конна база. През 2017 г. има починали от старост два броя коне и имаме издадена „Потвърдителна бележка за получени животински трупове“ (от екарисаж). Как следва да се осчетоводят протоколите за смърт на конете във фирмата? Отговор: Починалите биологични активи не отговарят на дефиницията за актив. Затова се отписват за ...
 
 
В бр. 7 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и представяне във финансовите отчети на дълготрайните материални активи? СС 16 Дълготрайни материални активи е счетоводният стандарт от комплекта НСС, който има за цел да определи основните изисквания за счетоводното отчитане и представяне във финансовите отчети на дълготрайните материални активи. Извън обхвата на стандарта остават онези активи, които са: - закупените и дър ...
 
 
В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+ доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е счетоводното и данъчното третиране на разходите за ремонт на наети дълготрайни активи, на разходите за подобрения и ремонт на дълготрайни активи, ползвани по заем за послужване и одобрение или ремонт на чужд актив? Наемателят извършва разходи, свързани с нает актив. И тук трябва да се има предвид влиянието на собствеността. Съгласно чл. 231 от Закона за задълженията и договорите, дребните поправки ...
 
 
В бр. 27 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с, отговаря на следния въпрос: Въпрос: При възстановяване на суми от напуснал служител за работно облекло, на което не е изтекъл срокът, как би следвало да се осчетоводят? При покупката не е ползвано ДДС. Лицето е внесло сумата в касата на фирмата. Отговор: Считаме, че следва да се направи сторнировъчно записване на разхода, ако разходът за предоставеното облекло е направен през текущата година: (Дт сметката за разходи по ...
 
 
В бр. 29 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Имаме закупен домейн на стойност 1800 лв. Със закупуването му се заплати такса поддръжка, която ще се плаща ежегодно, ако искаме да запазим домейна. Последният ще бъде ползван за по-бърз достъп до онлайн магазина на фирмата. Не е ясно колко дълго ще бъде ползван. Закупен е от фирма, регистрирана по ДДС в Германия през м. 05.2018 г. Заедно с него на същата фирма е платено ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 20-15-105 от 21.05.2018 г. Относно: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
№ 92-00-420 от 26.04.2018 г. Относно: данъчно третиране на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-104 от 06.06.2018 г. Относно: Данък при източника
№ 96-00-160 от 05.07.2018 г. Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на контрольор на ЕООД
№ 2-85 от 02.02.2018 г. Относно: осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице
№ 20-28-3 от 08.05.2018 г. Относно: доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски