Брой 46
от 12 ноември 2018 год.
Счетоводство
 
В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира възстановяването на загуба от обезценка на актив. Към датата на всеки изготвен финансов отчет (годишен или междинен) отчитащото се предприятие трябва да провери дали съществуват индикации, че даден актив е обезценен и се посочва по балансова стойност, надвишаваща неговата възстановима стойност. Когато са налице външни или вътрешни фактори, които са индикатор, че загубата от обезценка на а ...
 
 
В АписБиблиотека Марияна Василева, Борислав Боянов отговарят на въпроса: В резултат на по-висока печалба през текущата спрямо предходната година, собствениците на предприятие, които работят там на трудов договор като управители, смятат да си раздадат бонуси. Когато има увеличен оборот от дейността на дружеството би ли могло това да се счита като основание за раздаване на бонуси на управителите на дружеството? Какви са документите, които трябва да се съставят във връзка с раздаването на тези бону ...
 
 
В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Живко Бонев, регистриран одитор, коментира дружеството за съвместно контролирани дейности. В България това е много разпространена форма на обединяване. При нея обикновено съдружниците се споразумяват за съвместно извършване на определена дейност, като използват собствени ресурси, без да се създава отделно дружество (корпорация, съдружие или друга стопанска единица) или финансова структура, която да е отделна от самите съдружници. В този случай всеки съ ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира преоценката на активи по СС 16. За разлика от принципните постановки на МСФО, където за нетекущите (дълготрайни) активи са възможни два подхода за оценка след първоначално признаване, СС 16 Дълготрайни материални активи дава право на отчитащите се предприятия, избрали НСС като своя счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети, да оценяват своите ДМА след първоначалното им признаване само по един метод, а име ...
 
 
В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира рекултивацията на трайните насаждения. Рекултивацията на трайните насаждения се извършва главно след бракуването на трайните насаждения и тяхната ликвидация. Възможно е рекултивацията да се извърши при промяна на вида на трайните насаждения, преди да са амортизирани. Важно е да се знае как ще се използва рекултивираната земя, дали ще се използва за отглеждане на земеделски култури (пшеница, царевица, слънчоглед и др ...
 
 
В бр. 4 на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Валентина Станева, ВТУ "Тодор Каблешков" отговаря на въпроса: Какви са счетоводно-правните аспекти на авансовите плащания с доставчици и клиенти? По определение „търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие“ (чл. 286 от ТЗ). За действителността на търговската сделка е необходима писмена или друга форма съгласно действащото към датата на сделката национално законодателство. Неспазването на установената от зако ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от услуги, за които се заплащат такси. Спазвайки изискванията на приложимия за целта счетоводен стандарт - СС 18 Приходи, приходът следва да се оцени по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение и да се признае във финансовите отчети на отчитащото се предприятие, когато кумулативно са спазени визираните в параграф 5.1. условия, а именно: I. Съществува вер ...
 
 
В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира признаването на загуба от обезценка. След като отчитащото се предприятие е изчислило възстановимата стойност на даден актив, то следващата стъпка, която трябва да се предприеме, е да се сравни тази сума с балансовата стойност на актива. Ако балансовата стойност на актива е по-висока от неговата възстановима стойност, параграф 59 от МСС 36 Обезценка на активи изисква от отчитащото се предприятие да признае загуба от обезц ...
 
 
В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Живко Бонев, регистриран одитор, коментира съвместното предприятие. “Съвместно” е предприятие, създадено от две или повече лица за осъществяване на определена стопанска дейност, при което управлението е съвместно. Нито една от страните (съдружниците) няма превес над останалите при вземане на решеният. Иначе казано - договорен е “съвместен контрол”, споделяне на контрола върху стопанската дейност с еднакви права на страните. В съвместното предприятие е ...
 
 
В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво представлява нефинансовата декларация по Глава седма от Закона за счетоводството? Съдържанието и изискванията за съставяне на нефинансовата декларация е регламентирано в чл. 48 - чл. 52 от Закона за счетоводството. До пристъпване към нейното изготвяне се задължават предприятията, отговарящи едновременно на изискванията на чл. 41 от счетоводния закон, а именно: 1. Да са определени като големи предп ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 3-1522 от 13.08.2018 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки
№ 53-04-302 от 30.05.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-21-91 от 20.08.2018 г. Относно: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон
№ 94-00-83 от 06.08.2018 г. Относно: Поемане на предприятието на починало лице и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
№ 96-00-162 от 16.07.2018 г. Относно: Доставка на стоки и услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
№ 3-1296 от 04.07.2018 г. Относно: отстраняване на несъответствия в данните, подадени към НАП чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП) във връзка с доставка на течно гориво
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски