Брой 2
от 14 януари 2019 год.
Счетоводство
 
В бр. 39 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: ЕООД предоставя на едноличния собственик (физическо лице) заем за период от 5 години при пазарна лихва (за доста висока сума): Поради риска във връзка с голямата сума имам следните питания: 1. Има ли риск това да се третира като скрито разпределение на печалба? 2. Има ли ограничение в размера на кредита? 3. Кой бенчмарк да се използва, за да се третира лихвата за пазарна (Euribor + надбавка ...
 
 
В бр. 1 от 2019 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., отговаря на следния въпрос: Въпрос: Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключи 10-годишен договор за наем на язовир, собственост на общината. Язовирът е рибовъдно стопанство. По силата на този договор дружеството заплаща месечен наем, стопанисва язовира, като всички разходи по експлоатацията са за негова сметка. Приходите от риболовната такса и продадената риба също са приход за дружеството. Язовирът е нает зарибен. С к ...
 
 
В бр. 11 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Dосев, д.е.с., разяснява представянето на експлоатационния лизинг във финансовите отчети на наемателя. Съгласно разпоредбите на параграф 5.2 от СС 17 договорените между наемодателя и наемателя лизингови плащания следва да се признаят във финансовите отчети на наемателите като текущ разход за външни услуги през целия срок на лизинговия договор. Задбалансово наетите активи следва да се отчитат по справедливата им цена. Всички извършени от ...
 
 
В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се класифицират договорите за лизинг? Съгласно параграф 3.3 от СС 17 Лизинг класификацията на лизинговите договори се основава на степента, до която рисковете и изгодите от собствеността на наетия актив са за лизингодателя или лизингополучателя. Когато говорим за рискове, трябва да разбираме възможните загуби от неизползване на актива, от неговото погиване или от понижаване на стойността на актива в ...
 
 
В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Управител/собственик на българско дружество плаща фирмени задължения от личната си сметка. В случай че се състави договор за заем от лицето към дружеството, в който се описва, че сумата по договора се увеличава със сумата, платена от лицето на фирмени задължения. Считат ли се тези плащания от лична сметка като плащания в брой по смисъла на закона за ограничаване на плащ ...
 
 
В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Български законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма сме ЕООД, занимаваща се с дърводобив (изсичане на гори и продажба на дърва). С какви документи се отчитат продажбите, след като са на физически лица? Отговор: По силата на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС доставчикът на стоки и услуги не е задължен да издава фактури за извършената от него доставка, когато получател по доставката е данъчно незадължено физическо лице. ...
 
 
В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример отчитането на финансов лизинг от наемател. В съответствие с изискванията на параграф 4.3 от СС 17 при финансовия лизинг наемателят отчита като задължение към наемодателя общата сума на дължимите наемни плащания и признава наетия актив (лизингова вещ) по по-ниската от двете стойности: справедлива стойност или сегашна стойност на минималните лизингови плащания. Разликата между о ...
 
 
В бр. 11 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Минко Велков отговаря на въпроса: Какви са особеностите на счетоводното отчитане на взаимоотношенията между работодател и оператор при ваучерите за храна? След като е потвърдена номиналната стойност на отпечатаните ваучери за храна и е получена проформата фактура за извършване на услугата по отпечатване на ваучерите, работодателят извършва две (задължителни) плащания. При заплащане на номиналната стойност на ваучерите за храна възниква специфично в ...
 
 
В бр. 38 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Като счетоводна кантора прилагаме за някои от нашите клиенти Международните счетоводни стандарти. Задължителен ли е за приложение Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) през 2018 г.? Отговор: Настоящият отговор има за цел да ви информира за правните изисквания за прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти. На първо място трябва да посочим, че МСФО ...
 
 
В бр. 43 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с., адвокат, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирмата ни има сключен договор чрез “Бюро по труда” за наемане на безработно лице за 12 м. срок. Средствата са държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение. Как се осчетоводяват средствата по договора, които периодично (месечно) се изплащат от държавния бюджет според клаузите в договора: Вярно ли е моето записване: Начисления: Дт с/ка 754 Финансиране по текуща де ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 94-00-130 от 09.11.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година
№ 53-04-432 от 11.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС
№ 20-21-113 от 24.10.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица
№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)
№ 07-00-145 от 01.11.2018 г. Относно: Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски