Брой 11
от 12 март 2018 год.
Счетоводство
 
В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с, отговаря на въпроса: При ревизионен доклад и впоследствие акт се установи, че фирма, която е агенция за недвижими имоти, през 2016 г. не е отразила приход от сделка с недвижим имот, тъй като към договора има сключен анекс, че приходът ще бъде платен към 31.12.2017 г. Фирмата няма да обжалва. Как следва да се процедира с отразения приход по този договор в м. 10.2017 г., за който вече има издадена фактура в брой? Все още не е ...
 
 
В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира правото на строеж върху земя през призмата на Общите разпоредби към НСС и концептуалната рамка на МСФО. Съгласно правната рамка в страната, визирайки Закона за собствеността (ЗС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приложимите подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тези закони, суперфицията (правна фигура, известна с това наименование още от римското прав ...
 
 
В бр. 5 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Христо ДОСЕВ - д.е.с. отговаря на следния въпрос: Въпрос: Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е приет подход за разсрочване на такива активи с обща стойност над 3000 лв., като същите се осчетоводяват като разходи за бъдещи периоди със срок, аналогичен на срока за амортизиране на стопанския инвентар 6-7 г. Целта е да не се призн ...
 
 
В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира текущия разход за данъци. Наред с отсрочените данъци в параграфи 3.1 - 3.5 СС 12 разглежда реда и начина на признаване, оценяване и представяне на текущите данъци във финансовите отчети на предприятията, съставени по реда на НСС. Така например текущите данъци от печалбата следва да се признаят като пасив (задължение към бюджета) в счетоводния баланс до размера, до който същите не са авансово платени. В случай че а ...
 
 
В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои предприятия са съставителите на консолидирани отчети? Законът за счетоводството, в чл. 31, еднозначно определя, че КФО се изготвя от предприятието-майка, т.е. от онова предприятие от групата, което е контролиращо, Едно от основните изисквания към предприятието майка е то да бъде търговско дружество по дял трети на част втора от Търговския закон. Всички останали предприятия, независимо от притежаван ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се представят финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел? В комплекта на НСС има включен счетоводен стандарт, който регламентира изготвянето на финансовите отчети на онези предприятия, които не са създадени с цел да реализират и да преследват печалби. Става въпрос за стандарта, който е приложим единствено от предприятията с нестопанска цел. Обикновено, когато визираме предприятия с несто ...
 
 
В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира придобитите дългови инструменти с натрупана лихва. Възможно е да се закупят ДЦК (респ. облигации), чиято цена да включва и натрупана, но неплатена лихва. При прилагане на МСС по смисъла на пар. 32 на МСС 18 Приходи частта от платената сума за придобития инструмент, представляваща натрупаната лихва за периода преди придобиването, следва да се отчете отделно като вземане по сметка 496 Разчети по лихви, а ост ...
 
 
В бр. 1 от 2018 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на договорите за строителство. Според параграф 4.1. oт СС 11 Договори за строителство в приходите от предоставянето на строителната услуга строителното предприятие следва да включи: - Първоначалната сума на прихода, фиксирана в сключения договор за строителство с инвеститора (клиента). - Сумата на всички допълнително договорени възнаграждения, които възникват по повод на измененията в ст ...
 
 
В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Български законник", доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма, регистрирана като земеделски производител, купува земеделска земя. Нотариалният акт при изповядване на сделката е с продажна цена по 100 лева на декар и там пише, че фирмата е платила на лицето сумата в брой. Фирмата е платила на продавача по 1000 лева на декар. Оттук се получава голяма касова наличност без реално фирмата да има тези пари. Може ли да осчетоводя пок ...
 
 
В бр. 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Венцислав Вечев коментира някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации. В хода на своята дейност бюджетните организации извършват продажба на различни по вид активи и услуги. Възникналите в резултат на това вземания от клиенти се отчитат чрез сметки от група 41 Клиенти. Разчетите с клиенти могат да са с характер на вземания или задължения (когато преди извършване на продажбата ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 23-29-57 от 25.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-00-306 от 16.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси
№ 20-00-242 от 09.08.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси
№ 3-2169 от 12.10.2017 г. Относно: данъчно третиране на доход от наем, получен от чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
№ 92-00-1384 от 25.08.2017 г. Относно: Възможността за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище …….. за 2016 г. и 2017 г.
№ М-24-36-29 от 31.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит на бенефициент по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски
 
Книга и диск: НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2018 Заявете сега!