Брой 2
от 14 януари 2019 год.
НАП
 
Във връзка с Ваше писмо с вх. №…………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), Ви уведомявам за следното: Съгласно описаната от Вас фактическа обстановка, във връзка с дейността на Агенция ………. с Вас се е свързал потенциален инвеститор от Ирландия, който желае да назначи работници (български граждани) на трудов договор с място на работа на територията на България. Инвеститорът е юридическо лице, регистрирано съгласно законодателството на държава-членка на Ев ...
 
 
В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-192 от 07.08.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С“ ЕООД, след регистрация по ЗДДС, възнамерява да придобива дигитална валута bitcoin чрез добиване /копаене/ и последваща обмяна. Обмяната на добитите валути в традиционни валути ще е в борси за обмяна на криптовалути като Кракен, Битпанда, Койнбейс и пр. Към момента това ще е о ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-145/ 18.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата извършва дистанционна търговия на дребно. Доставките се извършват от България, стоката се намира в България и клиентите са физически лица, в повечето случаи граждани на Европейския съюз. Пратките се изпращат с Български пощи. Цените на Български пощи са освободени от ДДС на основание чл.49 от ЗДДС. Продажната цена на заявената покупка вкл ...
 
 
Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./26.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че имате актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3/1999 г. Практикуваната от Вас дейност пчеларство осъществявате ежегодно в интервала от месец април до месец септември. През останалото време от годината прекъсвате дейност, но поради изменящите се условия за производството, не прекратяват ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-207/31.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството продава машини на фирма от Кипър – частта, която не е в Европейския съюз (ЕС). На 01.08.2018г. по настояване на клиента е издадена фактура за продажба, с която клиента да си задейства митническите процедури по вноса в Кипър – частта, която не е в ЕС. Впоследствие се оказва, че по технически причини в производството на маши ...
 
 
Според изложеното в запитването физическо лице е подало документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Допълнително към запитването е предоставена диплома за висше образование на лицето със специалност кинезитерапия. Във връзка с горното се поставят следните въпроси: 1. Какъв е редът за облагане на посочената дейност? 2. Необходимо ли е лицето да разполага с касов апарат или е достатъчно да издава ръчни касови бележки и фактури? При т ...
 
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-432/27.06.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Дружеството, което представлявате предоставя и получава краткосрочни парични средства от и кьм други български дружества, които са свьрзани лица по смисъла на ЗКПО. Въ ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-202/22.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството набира физически лица – турски граждани и турски фирми, които да се обучават за пилоти-любители и професионални пилоти в България – на българско летище от български инструктори. Поставени са следните въпроси: 1. Следва ли да се начислява ДДС в издаваните фактури от българското авиационно училище на физическите лица – турски г ...
 
 
В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-168 от 09.07.2018 г., относно данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило недвижим имот през м.април 2010 г. При регистрацията на дружеството по ЗДДС не е спазен срока, в който следва да се подаде опис на налични активи към датата на регистрация, поради което е получен отказ от възстановяване на Д ...
 
 
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./10.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че сте самоосигуряващо се лице (адвокат), осигурено за всички осигурени рискове. Интересувате се, какви осигурителни вноски следва да заплащате за период, в който ползвате отпуск по болест, по вид и размер. При условие, че за съответния месец трябва да внасяте осигурителни вноски за отработени дни и за вре ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 94-00-130 от 09.11.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година
№ 53-04-432 от 11.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС
№ 20-21-113 от 24.10.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица
№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)
№ 07-00-145 от 01.11.2018 г. Относно: Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски