Брой 46
от 12 ноември 2018 год.
Осигуряване
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Лице е работило в България и Италия. В България лицето е пенсионирано преди 4 години и получава българска пенсия. Не трябва ли да получава пенсия и за стажа си в Италия, който е около 6 години? В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е Италия), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни пр ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Детето е на 3 месеца. Майката не е ползвала болничен преди и след раждане на детето и не е в отпуск по майчинство. Тя работи и е осигурена за всички осигурителни случаи. Аз работя и съм държавен служител. Аз съм бабата от страна на бащата. Кога мога да взема майчинството и при какви условия? Ще получавам ли 90% от трудовото ми възнаграждение? Редът за отпускане и изплащане на па ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Синът ми е на 20 години, студент в редовна форма на обучение. До 18 годишната си възраст два пъти имаше ТЕЛК 50% за по 3 години. Ако сега се яви на ТЕЛК ще има ли право на инвалидна пенсия? С нормите на чл. 71 – 74 и чл. 90а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са уредени условията за придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване и на социална пенсия за и ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице на трудов договор с общ осигурителен стаж три месеца излиза в болнични. Няма право на обезщетение от НОИ. Работодателят трябва ли да плати първите 3 работни дни от периода в болнични? От изложеното в запитването Ви приемаме, че то се отнася за обезщетението за времето на отпуск поради временна неработоспособност поради общо заболяване. Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за со ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При пенсиониране една година преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО без прекъсване на трудовия договор в предприятие в което работя по-вече от 15 години кога ще се изплатят шестте заплати обезщетение - при пенсионирането, при навършване възрастта по чл. 68, ал. 1 или при прекратяване на трудовия договор примерно пет месеца след навършване възрастта по чл. 60, ал. 1? Съгласно чл. ...
 
 
В бр. 35 от 2018 г. на в. "Седмичен законник", Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Бих желала да разгледате хипотезата пенсионер, но лицето не е СОЛ, има хонорари от други извънтрудови правоотношения. Хонорарът във второто дружество след приспадане на НПР е по нисък от МРЗ - дължим ли ЗО вноски? Отговор: Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание за социално осигуряване. Но ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам трудова книжка № 706/12.11.1973/15.05.51 от която е видно, че имам прослужени години. В архивите на предприятията ведомостите ги няма. каква е процедурата за придобиване на лична пенсия в тази ситуация? Съгласно чл. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) за преценяване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст към заявлението за отпускането й се предст ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 12.01.2018г. синът ми бе изписан от болница с диагноза "есенциалта хипертония". При него това състояние е наследствено, няма лечение и цял живот ще е на медикаменти, които да поддържа кръвното му налягане в норми. Може ли да се пенсионира поради заболяването си? Само наличието на диагноза „есенциална хипертония“ не е основание за придобиване право на пенсия по болест. По силат ...
 
 
В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Въпрос: Управител на ООД с ДУК (осигурен на максимален праг) сключва втори ДУК (също на максимален праг) с ЕООД. Кое дружество ще плаща осигуровки? Отговор: Съгласно чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но въ ...
 
 
В сайт ана МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд отговарят на въпроса: В осигурителния доход за пенсиониране, са ми отказани да бъдат включени суми, получени през 1989 г. заради това, че в приетите ведомости, липсват данни за внасяни осигурителни вноски. В обжалването визирах чл. 46, ал. 9 от НПОС, но не получих отговор. Датата на пенсиониране е 28.10.2016 г. Как следва да се прилага текста на горе посочения член от НПОС? Нормата на чл. 46, ал. 9 от ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 3-1522 от 13.08.2018 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки
№ 53-04-302 от 30.05.2018 г. Относно: прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 20-21-91 от 20.08.2018 г. Относно: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон
№ 94-00-83 от 06.08.2018 г. Относно: Поемане на предприятието на починало лице и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
№ 96-00-162 от 16.07.2018 г. Относно: Доставка на стоки и услуги и третирането им по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
№ 3-1296 от 04.07.2018 г. Относно: отстраняване на несъответствия в данните, подадени към НАП чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП) във връзка с доставка на течно гориво
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски