Брой 2
от 14 януари 2019 год.
Осигуряване
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Въпрос 1: Когато работник/служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО, но не го е упражнил преди сключване на трудовия договор с работодателя, може ли да бъде освободен на основание чл.328, ал.1, т.10 от КТ? В част от съдебната практика се приема, че за да може работодателят да упражни правото си да прекрати законосъобразно трудовото правоотн ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител съм във фирма на срочен договор до 31.12.2018 г. В момента ползвам отпуск за бременност и раждане (135дни), който изтича на 28.12.2018 г. Мога ли да получавам парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни и каква е процедурата? По силата на чл. 52 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), ако осигуряването за общо заболяване и майчинство бъде прекрате ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Физическо лице е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и същевременно с това е регистрирано като едноличен търговец (ЕТ). 1. Собственик на ЕООД, което от 2008 г. до 2017 г. няма дейност, трябва ли да внася здравноосигурителни вноски и ако трябва, върху каква сума? 2. ЕТ, което от 2016 г. до 2017 г. няма дейност трябва ли да внася здравноосигурителни вноски и ако трябва, върху каква сума? ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя след пенсионирането си и се осигурявам за всички осигурителни случаи. Имам ли право пенсията ми да бъде преизчислена с нов среден осигурителен доход? Редът за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност е регламентиран с нормата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст (за инвалидност поради о ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Зачита ли се за учителски стаж осигурителния стаж, положен на длъжността "Социален педагог" в Център за настаняване от семеен тип? С чл. 19, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) е дадено легално определение на понятието учителски стаж – това е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. Учебни и въз ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В предприятието ни започна работа, работник, който е пенсионер за осигурителен стаж и възраст, трета категория труд. Назначен е на длъжност, която е втора категория труд, за която внасяме и съответните осигурителни вноски. Правилно ли сме постъпили и има ли работника всички права за втора категория труд? На основание чл. 127, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, ...
 
 
В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Бюджетът” Илияна Иванова представя темата за здравното осигуряване на ученици и студенти. Осигуряване на зрелостниците, завършващи тази учебна година След завършване на училище зрелостниците трябва да подадат декларация образец № 7 “Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО” в териториално поделение на НАП по постоянен адрес за това, че сами ще се осигуряват здравн ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: За 2011 година осигурителните вноски от януари до ноември с акт на НАП са погасени по давност. Като задължение остава месец декември и осигурителната вноска от годишното изравняване на дохода до максималния осигурителен доход в размер на 24 000 лева. Колко стаж и какъв доход ще ми бъде признат при пенсиониране? Как изравнителната вноска ще повлияе върху размера на пенсията ми? Пре ...
 
 
В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Български законник", Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Фирма назначава служител на втори трудов договор по чл111 от КТ. Договорено е служителят да работи 5 дни в месеца по 8 часа извън договореното от служителя работно време по основния трудов договор. Как следва да се попълни декларация обр. 1 и по-конкретно колона 16, 16.1 и 16.7? В колона 12 Вид осигурен се попълва код 04. Отговор: В Указанията за попълване на деклараци ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Лице е работило в България и Италия. В България лицето е пенсионирано преди 4 години и получава българска пенсия. Не трябва ли да получава пенсия и за стажа си в Италия, който е около 6 години? В отношенията между Република България и останалите държави – членки на Европейския съюз (каквато е Италия), касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, вкл. пенсионни пр ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 94-00-130 от 09.11.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година
№ 53-04-432 от 11.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС
№ 20-21-113 от 24.10.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица
№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)
№ 07-00-145 от 01.11.2018 г. Относно: Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски