Брой 29
от 16 юли 2018 год.
ВИЖТЕ ОЩЕ БРОЕВЕ...
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
№ 96-00-18 от 25.01.2018 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ
№ 96-00-13 от 18.01.2018 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на сграда, която не е нова
№ 96-00-24 от 05.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО
№ 96-00-15 от 26.01.2018 г. Относно: Определяне на минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване
№ 96-00-14 от 25.01.2018 г. Относно: разполагане на зарядни станции за зареждане на електрически автомобили и отчитане на приходите и дължимите данъци по ЗДДС и ЗКПО.
№ 26-Е-84 от 23.01.2018 г. Относно: данъчно третиране на планирано предоставяне на медицински услуги онлайн съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2017 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски